تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 53
 • بازدید دیروز : 452
 • بازدید کل : 833838

دانلود رایگان پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات


چكيده

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

1- بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

2- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.

3- بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.

4- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه 4

2-1- بيان مسئله 6

3-1- اهميت ضرورت پژوهش 7

4-1- انگيزه پژوهش 9

5-1- هدف پژوهش 9

6-1- سوال پژوهش 10

7-1- تعاريف عملياتي 11

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

1-2- مباني نظري پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازماني 14

2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني 15

3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني 17

4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني 20

5-1-2- منابع فرهنگ 22

6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ 22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي 28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 28

10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه 29

11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش 29

12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ 30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني 31

15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 32

17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني 33

18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني 34

19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار 35

20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني 35

1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز 35

2-20-1-2- الگوي اوچي 36

3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن 37

4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر 39

5-20-1-2- الگوي كرت لوين 40

6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا 40

2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات 42

2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات 43

3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات 46

4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي 49

به فناوري اطلاعات و ارتباطات و...

5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الكترونيك 50

2-5-2-2- تجارت الكترونيك 51

3-5-2-2- دولت الكترونيك 53

4-5-2-2- نشر الكترونيك 54

5-5-2-2- پارك هاي فناوري 54

6-5-2-2- شهر اينترنتي 56

7-5-2-2- دهكده جهاني 56

6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات 57

2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows 58

3-6-2-2- واژه پردازها Word 58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel 59

5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access 59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point 60

7-6-2-2- اينترنت Internet 60

7-2-2- ظهور اينترنت 62

8-2-2- اينترنت چيست 62

9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني 63

10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات 63

11-2-2- فناوري پوش 64

12-2-2- ارتباطات شبكه اي 64

13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات 66

14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات 66

15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات 67

16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 69

17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 70

18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات 70

19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي 72

20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي 72

21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور 74

سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد...

22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات 77

23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات 79

24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده 80

25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 81

26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان 84

27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه 85

28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا 86

29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT 87

3-2- پيشينه پژوهش 88

1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور 88

2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور 92

 

فصل سوم: فرايند پژوهش

1-3- روش پژوهش 103

2-3- جامعه پژوهش 103

3-3- نمونه و روش نمونه گيري 103

4-3- ابزار پژوهش 104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني 104

2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 104

5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش 105

6-3- روش جمع آوري اطلاعات 105

7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري 106

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

1-4- مقدمه 108

2-4- اطلاعات عمومی 109

3-4- توصيف داده ها 112

4-4- تحليل داده ها 130

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

1-5- بحث و نتيجه گيري 152

1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش 152

2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش

1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 153

2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش 154

3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش 155

2-5- نتيجه كلي 156

3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش 157

4-5- پيشنهادهاي پژوهش 157

5-5- خلاصه پژوهش 159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي 163

فهرست منابع لاتين 169

 

ضمايم

پرسشنامه فرهنگ سازماني

پرسشنامه فناوري اطلاعات

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي 78

جدول شماره (3-1) حجم نمونه 103

جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 109

جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل 110

جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 111

جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري 112

جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات 114

جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري 116

جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي) 117

جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي) 118

جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي 119

جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات 120

جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول 121

جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها 123

جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها 124

جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها 125

جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي 127

جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب 128

جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت 129

جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و 131

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري 132

اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان

جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري 135

فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و 136

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و 139

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و 141

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و 143

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و 145

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و 147

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري 150

فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد

 

دریافت فایل

 

  انتشار : ۳ شهریور ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 742

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پابان نامه ارشد بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش
 • بررسی نقش مدیران در انگیزش کارکنان بانک ملی ایران - مطالعه موردي شعب بانک ملی شرق تهران
 • پروژه ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی
 • بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی تطبیقی موضوع محیط زیست در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی پایه ششم دبستان در کشور های ایران و عراق
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها