تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 195
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529471

پایان نامه ارشد ارائه چارچوب مدل محور برای مهندسی سیستم های چند عاملی در اکوسیستم بانکی ایران


پایان نامه ارشد ارائه چارچوب مدل محور برای مهندسی سیستم های چند عاملی در اکوسیستم بانکی ایران

چکیده

به وجود آوردن یک سیستم مدیریت متمرکز بر روی کانال های ارتباطی و ارائه دیدگاهی از ارتباط بین سیتسم های بانکی در سطح کلان نیازمند شناخت محیطی است که بانک ها در آن به تبادل جریانی از اطلاعات و پول می پردازند. به زبان ساده چرخه حیات مجموعه ای از این سیستم های بانکی، یک اکوسیستم بانکی را تشکیل می دهند. در یک اکوسیستم بانکی نیازهایی باعث شد که بانکداران به لزوم وجود ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی خود پی ببرند؛ و این ارتباط نیازمند یک چارچوب مدل محور است. این پژوهش به منظور بررسی ابعاد و چارچوب تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی بانک ها و ارائه چارچوب مدل محور برای مهندسی سیستم های چندعاملی در اکوسیستم بانکی ایران صورت گرفته است. چارچوب مدنظر چارچوب بوچیکا است که برگرفته از هلموت وارواس (2013) می باشد. از روش معادلات ساختاری برای بررسی مدل مفهومی تحقیق و چارچوب مدنظر استفاده شده است. جامعه آماری مدیران بانک های کشور ایران و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بوده است. برای دریافت نظر کارکنان از پرسشنامه استفاده شده است. آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه را تایید کرده است. نتایج تحقیق حاکی از برازش مدل و مطلوبیت چهارچوب مدنظر می باشد (RMSEA= 0.061, P_Value=0.16444, X2/df=4/49).

کلمات کلیدی: چندعاملی، معماری مدل محور، چارچوب بوچیکا، یکپارچگی اطلاعاتی، اثربخشی تکنولوژی

مقدمه

امروزه بانک ها در هر کشوری به عنوان یکی از حلقه های مهم زنجیره امور مالی، جایگاه با اهمیتی در اقتصاد دارند. فضای رقابتی در اقتصاد جهانی، بانک ها را به سمتی می برد تا از ابزارها و شیوه های مختلفی برای توسعه کمی و کیفی بازار خود بهره ببرند. ارائه دیدگاهی از ارتباط بین سیستم های بانکی در سطح کلان نیازمند شناخت محیطی است که بانک ها در آن به تبادل جریانی از اطلاعات و پول می پردازند. به زبانی ساده چرخه حیات مجموعه ای از این سیستم های بانکی، یک اکوسیستم بانکی را تشکیل می دهند در یک اکوسیستم بانکی نیازهایی باعث شد که بانکداران به لزوم وجود ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی خود پی ببرند. به نظر می رسد علی رغم توجه به مسائلی همچون دولت الکترونیک تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی بانک ها اما همچنان در کشور ما این امر در حاشیه است. حتی اگر بپذیریم همگان به اهمیت موضوع اثربخشی استفاده از تکنولوژی واقف می باشند، اما در امر پیاده سازی، به کارگیری و تداوم در استفاده از آن چندان جدی گرفته نشده است. از معماری مدل محور در سیستم های چندعاملی استفاده نمی شود، سازمان ها و مخصوصا بانک ها درک کاملی از اهمیت یکپارچگی اطلاعاتی ندارند، اثربخشی استفاده از تکنولوژی در بانک ها در سطح پایین قرار دارد، کارکنان به تکنولوژی اعتماد نداشته و از تغییر تکنولوژی، موافقت و رضایت ندارند، امنیت شغلی خود را در خطر می بینند و در برابر این تغییر تکنولوژی و استفاده از آن مقاومت می کنند. سیستم های چندعاملی شامل تعدادی عامل است که از طریق ارتباط با یکدیگر تعامل داشته و قادر به بروز رفتار در محیط اطرافشان هستند. عامل های مختلف دارای حوزه های نفوذ مختلفی اند که می توانند بخش های مختلف محیط را در اختیار گرفته و یا حداقل آن را تحت تاثیر قرار دهند. در این تحقیق به بررسی این ابعاد در بانک های کشور می پردازیم.

فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: سیستم های چندعاملی بر یکپارچگی اطلاعاتی در اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه دوم: معماری مدل محور بر یکپارچگی اطلاعتی در اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه سوم: پذیرش تکنولوژی بر اعتماد به تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه چهارم: زیرساخت فناوری اطلاعات بر اعتماد به تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه پنجم: یکپارچگی اطلاعاتی بر اثربخشی تکنولوژی اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه ششم: اعتماد به تکنولوژی بر اثربخشی تکنولوژی اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه هفتم: یکپارچگی اطلاعتی بر اثربخشی تکنولوژی اکوسیستم بانکی ایران تاثیر معنادار دارد.

فرضیه هشتم: یکپارچگی اطلاعاتی در تاثیر سیستم های چند عاملی و معماری مدل محور بر اثربخشی تکنولوژی نقش میانجی دارد.

فرضیه نهم: اعتماد به تکنولوژی در تاثیر زیرساخت فناوری و پذیرش تکنولوژی بر اثربخشی تکنولوژی نقش میانجی دارد.

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف کلی

هدف کلی در این تحقیق ارائه چارچوب مدل محور برای مهندسی سیستم های چندعاملی در اکوسیستم بانکی ایران می باشد.

1-5-2 اهداف اختصاصی

در راستای هدف کلی تحقیق اهداف فرعی زیر مدنظر می باشد.

تعیین تاثیر سیستم های چندعاملی بر یکپارچگی اطلاعاتی در اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر معماری مدل محور بر یکپارچگی اطلاعاتی در اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر پذیرش تکنولوژی بر اعتماد به تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر زیرساخت فناوری اطلاعات بر اعتماد به تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر اثربخشی تکنولوژی اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر اعتماد به تکنولوژی بر اثربخشی تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران
تعیین تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر اعتماد به تکنولوژی در اکوسیستم بانکی ایران
مشخص کردن نقش میانجی متغیر یکپارچگی اطلاعاتی در تاثیر سیستم های چند عاملی و معماری مدل محور بر اثربخشی تکنولوژی
مشخص کردن نقش میانجی اعتماد به تکنولوژی در تاثیر زیرساخت فناوری و پذیرش تکنولوژی بر اثربخشی تکنولوژی.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 130

+ پرسشنامه تحقیق

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-2-1 ابعاد مسئله. 5

1-2-2 معرفی دقیق مسئله. 6

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

1-4 فرضیه های تحقیق.. 10

1-5 اهداف تحقیق.. 11

1-5-1 هدف کلی.. 11

1-5-2 اهداف اختصاصی.. 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 تعریف و تبیین متغیرها 14

2-2-1 زیرساخت فناوری اطلاعات.. 14

2-2-1-1 ارتباطات و زیرساخت ارتباطی.. 17

2-2-1-2 زیرساخت های مرتبط با دانش.... 18

2-2-1-3 زیرساخت های فناوری رابط اطلاعات.. 18

2-2-2 اعتماد کارکنان به تکنولوژی.. 18

2-2-3 اثربخشی استفاده از تکنولوژی.. 20

2-2-4 پذیرش فناوری.. 21

2-2-5 مهندسی سیستم های چند عاملی.. 21

2-2-5-1 معرفی سیستم چندعاملی.. 23

2-2-5-2 دو مسئله کلیدی در طراحی سیستم چندعاملی.. 25

2-2-6 یکپارچگی اطلاعاتی.. 25

2-2-6-1 هدف یکپارچه سازی سیستم های سازمانی.. 26

2-2-6-2 دسته بندی یکپارچه سازی بر اساس طرف های درگیر. 27

2-2-6-3 انواع رویکردهای عناصر سیستم های درگیر در یکپارچه سازی.. 28

2-2-6-4 محدودیت ها و موانع یکپارچه سازی.. 30

2-2-7 معماری مدل محور. 30

2-2-7-1 هدف معماری مدل محور. 33

2-2-7-2 معماری سیستم ها و سازمان ها 33

2-2-7-3 مزیت های معماری مدل محور. 34

2-2-7-4 ضرورت معماری مدل محور. 35

2-2-7-5 نتایج رویکرد معماری سازمانی.. 35

2-2-8 چهارچوب مدل محور مدنظر این تحقیق.. 37

2-2-8-1 بررسی چارچوب.. 38

2-2-8-2 مزیت های بوچیکا 39

2-3 مبانی نظری تحقیق.. 40

2-3-1 ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک... 40

2-3-2 مولفه هایی که موجب افزایش قدرت بانک می شود. 44

2-3-3 مدل هفت آی.. 46

2-3-4 مدل پذیرش تکنولوژی TAM... 48

2-3-5 تئوری واحد پذیرش و کاربرد تکنولوژی UTAUT. 50

2-4 پیشینه تحقیق.. 51

2-4-1 پیشینه داخلی.. 51

2-4-2 پیشینه خارجی.. 59

2-5 مدل مفهومی تحقیق.. 61

فصل سوم روش پژوهش.... 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 نوع و روش پژوهش.... 64

3-3 جامعه آماری موردبررسی.. 65

3-3-1 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 65

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 65

3-4-1 پرسشنامه اثربخشی در استفاده از تکنولوژی.. 66

3-4-2 پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی.. 66

3-4-3 پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات.. 67

3-4-4 پرسشنامه محقق ساخته. 67

3-5 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش.... 68

3-6 تعیین قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش.... 69

3-7 روشهای تحلیل آماری.. 69

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها 71

4-1 مقدمه. 72

4-2 تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی.. 72

4-2-1 بررسي ویژگي هاي جمعیتي پاسخ دهندگان.. 73

4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان.. 73

4-2-1-2 سنوات خدمت پاسخ دهندگان.. 74

4-2-1-3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 75

4-2-1-4 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب محل اشتغال.. 77

4-2-6 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.. 78

4-3 شاخص های آماری.. 79

4-4 تحلیل داده ها با استفاده از آمار تحلیلی.. 79

4-4-1 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 79

4-4-1-1 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 80

4-4-2 بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق.. 81

4-5 به کار گیری مدل جهت آزمون و برازش مدل تحقیق.. 84

4-5-1 آزمون نیکویی برازش مدل.. 85

4-5-2 تحلیل مسیر. 85

4-6 آزمون فرضیات تحقیق.. 88

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 97

5-1 مقدمه. 98

5-2 خلاصه تحقیق.. 100

5-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.... 102

5-3-1 بررسی وضعیت متغیرها 102

5-3-2 نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی.. 102

5-3-3 نتایج حاصل از برازش مدل مفهومی تحقیق.. 102

5-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 103

5-4 پیشنهادات اجرایی.. 105

5-5 محدودیت تحقیق.. 106

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 107

منابع.. 109

منابع فارسی.. 109

منابع انگلیسی.. 114

پیوست ها 117

پرسشنامه تحقیق.. 117


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 538

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها