تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 121
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517470

پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری


پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی معیارهای مهم جهت انتخاب نوع قرارداد و مشخص نمودن اولویت هر یک از معیارهاست که نهایتا به کارشناسان و مدیران امور قراردادها یاری داده تا با اشراف بیشتر، در خصوص نحوه ی برون سپاری بسته های کاری و انتخاب نوع قرارداد، تصمیم گیری کنند. در این پژوهش ابتدا به شناخت قراردادهای مرسوم جهت برون سپاری فعالیت ها در صنعت ساختمان در ایران پرداخته شده است. با توجه به عمومیت و جامعیت قراردادهای منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو در پروژه های ساختمانی، این نشریات و همچنین تجربیات مدیران امور قراردادها مبنای بررسی ها در این تحقیق شناخته شده است. با شناخت شرایط و ویژگی های سه تیپ قراردادی رایج در ایران، عوامل تاثیرگذار بر تعیین نوع قرارداد جهت برونسپاری استخراج شده و سپس با استناد و نظرسنجی از خبرگان،‌ پرسشنامه ای در زمینه اولویت بندی عوامل مزبور تدوین شد. نتیجه حاصله،‌پرسشنامه ای با 20 عامل در 7 حوزه مدیریت پروژه شامل هزینه، زمان،‌ دعاوی، کیفیت،‌ ریسک، تدارکات و یکپارچگی بود. جامعه آماری 90 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه پس از نظرسنجی از 30 نفر توسط آزمون کرونباخ تایید شد. آزمون اسمیرنف نشان داد که داده ها نرمال نیستند. عوامل یکبار دیگر از طریق آزمون علامت، مورد بررسی قرار داده شد و نهایتا 18 عامل استخراج گردید. بدلیل نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت اولویت بندی عوامل در هر یک از انواع قراردادها اقدام شد. در این پژوهش آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گردید.

نتیجه آنکه اولویت عوامل در هر یک از انواع قراردادها،‌ متفاوت بود. در قراردادهای سه عاملی، دو عاملی و عامل چهارم،‌ فاکتورهای با بالاترین اولویت به ترتیب "امکان استفاده از پیمانکاران جز"، "شفافیت تعهدات کارفرما و پیمانکار" و "اطمینان کارفرما از کیفیت طراحی و اجرا" تعیین گردید.

کلید واژه: برون سپاری، قرارداد،‌پروژه ساختمانی

مقدمه

برون سپاری به واگذاری انجام فرآیندها یا فعالیت های داخلی یک کسب و کار به یک تامین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق می شود (الوانی و همکاران 1387: 15) برونسپاری هنگامی به وقوع می پیوندد که یک موسسه تولیدی یا خدماتی تمام یا بخشی از پیشنهادهای دریافتی را به پیمانکاران بیرونی واگذار نماید (پورمعلم، 1385: 35).

برون سپاری بسته های کاری در هر پروژه، از جمله وظایف اصلی مدیر پروژه می باشد و بر همین اساس استاندارد [2]PMBOKنیز مدیریت تدارکات پروژه [3] را به عنوان یکی از حوزه های نه گانه ی مدیریت پروژه می شناسد. این مدیریت شامل فرآیندهای خرید یا تامین محصولات و خدمات از بیرون سازمان پروژه می باشد.

برای تعریف کامل و فراگیر و شناخته شده از پروژه در صنعت ساختمانی، مروری بر منابع مختلف از جمله فرهنگ لغات، مقررات و استانداردهای موجود، پروژه را می توان تلاشی موقت به منظور تولید محصول، خدمات با نتیجه ای منحصر به فرد تعریف کرد و یک پروژه ساختمانی یا عمرانی مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمتی از یک طرح عمرانی است که به صورت واحدی مستقل یا قابل بهره برداری از آن طرح تفکیک می گردد و از نظر ساخت در قالب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته می شود (فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور، تابستان 83). بر همین اساس قرارداد در پروژه های ساختمانی رابطه حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشا تعهد و التزام برای طرفین می باشد

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 140

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 سوالات مطرح در پژوهش... 6

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-5 اهداف پژوهش... 7

1-6 پیشینه پژوهش... 8

1-7 قلمرو تحقیق. 10

1-8 روش تحقیق. 10

1-8-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 11

1-8-2 جامعه آماری.. 11

فصل دوم مبانی نظری (انواع قرارداد) 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 پروژه چیست؟. 14

2-2-1 مراحل و چرخه حیات پروژه 15

2-2-2- روش انجام پروژه 16

2-3 تعاریف و مفاهیم. 20

2-4 انواع روش های قراردادی.. 23

2-4-1 روش خوداجرایی یا امانی.. 24

2-4-1-1 مزایای روش امانی.. 26

2-4-1-2 معایب روش امانی.. 26

2-5 برون سپاری.. 27

2-5-1 قراردادهای سه عاملی.. 28

2-5-1-1 مراحل روش طراحی، مناقصه، ساخت.. 29

2-5-1-2 مزایای روش طراحی، مناقصه، ساخت.. 30

2-5-1-3 معایب روش طراحی، مناقصه و ساخت.. 31

2-5-2 قراردادهای دو عاملی.. 32

2-5-2-1 انواع قراردادهای دو عاملی.. 33

2-5-2-2 مراحل روش طراحی- ساخت.. 35

2-5-2-3 مزایای روش طرح و ساخت.. 36

2-5-2-4 معایب روش طرح و ساخت.. 37

2-5-3 قراردادهای چهار عاملی یا مدیریت طرح. 37

2-5-3-1 مراحل مدیریت طرح یا روش چهار عاملی.. 40

2-5-3-2مزایای روش چهار عاملی.. 41

2-5-3-3 معایب روش چهار عاملی.. 42

2-6 بررسی شرایط و ویژگی . 43

2-6-1 مقایسه سه تیپ قراردادی.. 44

2-6-1-1 مقایسه تیپ های قراردادی از منظر تعهدات.. 44

2-6-1-2 مقایسه تیپ های قراردادی از منظر شرایط پیمان. 47

2-7 معیارهای انتخاب قرارداد. 50

فصل سوم روش تحقیق. 55

3-1 مقدمه. 56

3-2 مراحل انجام پروژه 56

3-3 روش تحقیق. 58

3-3-1 تحقیق توصیفییا غیر آزمایشی.. 58

3-3-2 تحقیق پیمایشی.. 59

3-5 فرآیند پژوهش... 60

3-6 جامعه آماری.. 60

3-7 قلمرو تحقیق. 61

3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 61

3-10 انتخاب عوامل موثر در تعیین نوع قرارداد. 62

3-10-1 تعریف حوزه های موثر در تعیین نوع قرارداد. 63

3-11 پرسشنامه. 71

3-11-1 روایی پرسشنامه. 72

3-11-2 پایایی پرسشنامه. 73

3-11-3 تعیین ضریب آلفای کرونباخ در انواع قرارداد. 74

3-12 نتایج آمار توصیفی.. 75

3-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها 75

فصل چهارم یافته های تحقیق. 76

4-1 فراوانی پاسخ ها به شاخصه های هر مولفه. 77

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 78

4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 78

4-4 شناخت عوامل اصلی از طریق آزمون علامت.. 81

4-5 تعیین آزمون اولویت بندی عوامل. 84

4-6 آزمون فریدمن.. 84

4-6-2 بررسی اولویت بندی حوزه های عوامل موثر در انواع قراردادهای اولویت بندی حوزه های عوامل موثر در قراردادهای سه عاملی.. 90

4-7 موخره فصل چهارم. 95

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

5-1 مقدمه. 97

5-2 نتایج تجزیه و تحلیل فصل چهارم. 97

5-2-1 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای سه عاملی (نوع 1) 98

5-2-2 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای دو عاملی (نوع 2) 98

5-2-3 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای عامل چهارم (نوع 3) 99

5-3 پیشنهاد کاربردی نتایج شناسایی اولویت ها 103

5-2-1 روش تعیین نوع قرارداد برون سپاری.. 103

5-3-2 مطالعه موردی- پروژه چند منظوره اطلس پلازا 106

5-4 پیشنهادات.. 108

منابع فارسی.. 110

منابع خارجی.. 113

پیوست 1 معرفی فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدبک) 115

پیوست 2 برخی از تعاریف و مفاهیم. 117

پیوست 3 پرسشنامه. 124

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 614

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها