تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 124
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517473

پایان نامه ارشد اثربخشی برنامه مداخله اي کودکان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودکنترلی و سازه هاي تاب آوري آنان


پایان نامه ارشد اثربخشی برنامه مداخله اي کودکان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودکنترلی و سازه هاي تاب آوري آنان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه مدل مداخله اي ویژه کودکان طلاق و اندازه گیري اثربخشی

آن بر بهبود راهبردهاي خودکنترلی و سازه هاي تاب آوري آنان انجام شد.

روش: بدین منظور ابتدا پرسشنامه توانمند يهاي اجتماع ی -هیجانی و تاب اوري مرل ( 2008 ) روي

130 دانش آموز مقطع ابتدایی با روش تحلیل عاملی، تعیین اعتبار و روایی شد. براي پژوهش اصلی از

جامعه آماري 193 نفري کودکان 8 تا 12 ساله طلاق شهرستان کاشمر در سال 1393 ، گروه نمونه 40

نفري( 23 دختر و 17 پسر) به روش نمونه گیري در دسترس و با حفظ معیارهاي ورود به پژوهش

انتخاب شدند و در گروه هاي آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسشنامه خودکنتر لی ادراك

شده کودکان (هامفري، 2000 ) و پرسشنامه تاب اوري در پی ش آزمون و پ س آزمون و مرحله پیگیري

پاسخ دادند، در این میان 15 جلسه برنامه مداخل هاي به میزان سه روز در هفته و هر جلسه 45 دقیقه به

طور گروهی براي گروه آزمایش اجرا شد. در پایان، داد ه ها با فنون آماري در چارچوب یک طرح

نیمه آزمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها: این برنامه مداخله اي موجب افزایش معنادار نمرات خودکنترلی، خودکنترلی میان فردي،

خودسنجی، تا بآوري، وخودتنظیمی کودکان طلاق شد، این افزایش براي توانمندي اجتماعی

معنادارنشد، در مقابل، این مداخله باعث کاهش نمره همدلی شد.با پیگیري سه ماهه، مشخص شد اثرتمام

تغییرات ماندگار است . همچنین جنسیت کودك در اثربخشی مداخله بی تاثیر شناخته شد ولی جنسیت

والدسرپرست بشرط اینکه مادر باشد توانست بر بهبود نمره تاب آوري اثربگذارد.

نتیجهگیري: زندگی هاي دور از معنویت، صنعتی و پردغدغه امروز، روزبروز بر تعداد خانو اده هاي

طلاق می افزاید، و خیل عظیمی از آنان از اثرات منفی ناشی از آن بر کودکان شان واقف نبوده و

شیوه هاي صحیح برخورد با آنها را نم یدانند. بدون شک چنان چه مداخلاتی از این نوع ارائه شود قطعا

از بروز برخی مشکلات عاطفی و رفتاري در این دسته از کودکان پیشگیري به عمل

خواهد آمد.

کلیدواژهها: برنامه مداخل هاي ویژه کودکان طلاق، تا بآوري، خودکنترلی

مقدمه

خانواده کارکردهاي مختلفی براي اعضاي خود، مخ صوصا کودکان دارد؛ مثل احساس تعلق

و دلبستگی، فرهنگ پذیري و اجتماعی شدن، تکوین شخصیت، ارضاي نیازهاي عاطفی، شک ل گیري

هویت شخصی و جمعی. فرو پاشی خانواده مخصوصا در شکل طلاق در همه این کارکردها اختلال ایجاد

میکند و از آن جا که گروه کودکان، مهمترین مرحله تحولی را طی م یکنند گزینه هاي مناس بتري براي

.(2014 ، دریافت بیشترین آسیب هاي طلاق هستند(داهل 1، هانسن 2 و ویگنس 3

ناکامی ها، نیازهاي ارض ا نشده، تعارض هاي شناختی و رفتاري کودکان خانواده هاي گسسته، پریشان

و ناسازگار، زمینه هاي لازم بروز جرائم فردي و اجتماعی را مهی ا م یکند(حسینی نثار

و فیوضات، 1390 ). کمک به بهزیستی روانی و کیفیت بخشی به احساس و شناخت این کودکان

از گرفتار شدن آنان در چرخه معیوب تعاملات اجتماعی م یکاهد.

بررسی مطالعات انجام شده درباره اثربخشی برنام ه هاي گروهی براي کودکان طلاق نشان

میدهد که برخی مداخلات م یتوانند منجر به بهبودهاي قابل توجهی در عملکرد کودکان

در زمین ههاي مختلف شوند. از بین همه مداخلات، برنامه مداخل ه اي ویژه کودکان طلاق 4

.(2008 ، توانسته است بیشترین پیشینه و حمایت تجربی را از آن خود کند(گریچ 5 و فینچام 6

این برنامه یک برنامه مداخل هاي 15 جلس ه اي است که بر عوامل حمایتی مرتبط با به زیستی

در کودکان بعد از طلاق تمرکز دارد و اساسا بر بهبود توانایی کودك براي مقابله با استرسهاي مربوط به

طلاق طراحی میشود، به این صورت که محیط گروهی حمایتگري را براي یادگیري و تمرین مهار ت ها

ایجاد میکند. این برنامه که یکی از موفقترین برنام ههاي کودك محور در رابطه با طلاق براي کودکان سن

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 297 

 

فهرستمطالب

عنوانصفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصلاول: کلیاتپژوهش

1 1 بیان مساله 5

1 2 اهمیت و ضرورت پژوهش 7

1 3 هد فها، سوال و فرضیه ها 9

1-3-1 هد ف کلی9

2-3-1 هد فهاي ویژه 9

3-3-1 فرضیه هاي پژوهش 10

1 4 متغیرها، مفاهیم و ساز هها 10

1 4 1 تعیین و نامگذاري متغیرها، نقش متغیرها 11

1 5 تعریف هاي مفهومی و عملیاتی متغیرها 13

1 5 1 تعریف هاي مفهومی 13

1 5 2تعریف هاي عملیاتی 14

فصلدوم: پیشینهوادبیاتپژوهش

مقدمه16

بخش اول: پایگاه نظري موضوع( بنیادها، دیدگاه ها و مفاهیم18

2 1 تبیین پدیده طلاق 18

1-1-2 مراحل شناختی-هیجانی بعد از طلاق 19

2-1-2 طلاق در نگاه دین اسلام 20

3-1-2 مبانی نظري 20

1-3-1-2 نظریه رشد روانی – اجتماعی اریکسون 20

2-3-1-2 نظریه دلبستگی جان بالبی 21

3-3-1-2 دیدگاه سلیگمن 22

2 1 4 عوامل موثر در وقوع طلاق 22

2 1 5 تغییرات پس از طلاق 25

6-1-2 پیامدهاي طلاق در بعد خانواده 29

7-1-2 طلاق از نظر کودکان 30

8-1-2 واکنش کودکان نسبت به طلاق والدینشان34

1-8-1-2 نوزادان و کودکان پیش دبستانی 35

2-8-1-2 کودکان سن مدرسه ( 6تا 11 سال ) 37

3-8-1-2 نوجوانی اول ( 12 تا 14 سال) 39

4-8-1-2 نوجوانان ( 15 تا 18 سال) 40

5-8-1-2 جوانان ( 18 سال به بالا ) 42

6-8-1-2 بزرگسالی 43

9-1-2 اثرات طلاق بر کودکان 44

10 تأثیرات متفاوت طلاق بر دختران و پسران 55 - 1 -2

11-1-2 تفاوتهاي کودکان در پاسخ به طلاق و مقوله سازگاري 56

12-1-2 عوامل مرتبط با سازگاري پس از طلاق 58

1-12-1-2 عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاري کودکان پس از طلاق 60

2-12-1-2 عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاري کودکان پس از طلاق 63

13-1-2 تعامل والد - کودك و تاثیرات پدیده طلاق برآن 65

14-1-2 پایا ندادن به فرایند طلاق 66

2-2 خودکنترلی و ساز ههاي شناختی آن 67

2 2 1 تعریف هاي متنوعی از خود کنترلی67

2-2-2 ابعاد شناختی – هیجانی خودکنترلی 68

3-2-2 نقش و ضرورت خود کنترلی 70

4-2-2 آموزش و تقویت خودکنترلی 71

5-2-2 خودکنترلی از نگاه دین 71

6-2-2 خودکنترلی در علوم گوناگون 72

7-2-2 رابطه متقابل خودکنترلی با ابعاد دیگر شخصیت 74

8-2-2 پژوه شهایی در قلمرو طلاق و خودکنترلی 82

3-2 تاب آوري 85

1-3-2 تاب آوري خانواده و مدل هاي شناختی- رفتاري و مداخل هاي 88

2 3 2 عناصر عمده و مشترك نظریه هاي تاب آوري خانواده در بحران 89

2 3 3 مدل هاي تاب آوري 92

4-3-2 سه موقعیت اصلی تاب آوري 94

5-3-2 کانون تاب آوري 95

6-3-2 ویژگی هاي تاب آوري 96

2 3 7 چه تفاوتی بین کنار آمدن و تاب آوري وجود دارد ؟ 99

8-3-2 شش زمینه تاب آوري 101

9-3-2 ویژگی هاي افراد تاب آور 101

10-3-2 زیرمقیا سهاي تاب آوري 108

ط

1-10-3-2 توانمندي اجتماعی 108

2-10-3-2 خودتنظیمی هیجانی 109

3-10-3-2 مسئولیت پذیري 110

4-10-3-2 همدلی111

11-3-2 طلاق والدین و تاب آوري کودکان 111

12-3-2 منابع تاب آوري در فرایند طلاق117

13-3-2 فاکتورهاي حمایتی و تاب آوري کودکان طلاق 118

14-3-2 سیستمهاي حمایت اجتماعی فراخانوادگی براي تاب آوري کودکان طلاق 119

15-3-2 آموزش و افزایش تابآوري و برنامه هاي افزایش آن 121

16-3-2 نگاهی اجمالی به پژوه شهایی در قلمرو تاب آوري 123

4-2 برنامه هاي مداخله اي براي کودکان طلاق 125

هدفهاي برنامه

ملاحظات کلی در رابطه با اجراي برنامه

مطالعات انجام شده پیرامون اثر بخشی برنامه

1-6-2 پژوه شهاي داخلی 139

فصلسوم: روشوطرحپژوهش

مقدمه 145

1-3 روش پژوهش 146

2-3 ابزار پژوهش 148

3-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تاب آوري 152

4-3 شیوه اجراي پژوهش 153

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها در چهارچوب طرح پژوهش 154

6-3 قلمرو تحقیق( زمانی، مکانی، موضوعی

7-3 ملاحظات اخلاقی پژوهش 155

8-3 تکمیلی 156

مقیاس سنجش عقاید کودکان درباره طلاق

فرم ارزیابی والدین

فرم ارزیابی رهبر گروه

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادهها

مقدمه 160

1-4 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه161

2-4 آمار توصیفی و اطلاعات جمعیت شناختی 170

مقدمه 190

فصلپنجم: نتیجهگیريوبحث

1-5 مروري بر مساله، پیشینه، هد فها، چارچوب پژوهش انجا مشده 192

2-5 بیان مختصر یافت هها 193

3-5 نتیجه، بحث، تبیین و تفسیر یافت هها به تفکیک فرضیه ها 194

5 4 موانع و محدودیت ها207

5 5 پیشنهادها 209

6-5 جمع بندي و نتیج هگیري نهایی 211

فهرست منابع 213

پیوست ها .

 

برای دریافت word به ما ایمیل بزنید

hoopadrayaneh{at}gmail.com


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ شهریور ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 914

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها