تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 200
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529476

پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار


پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار

پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 121

 

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار و مؤلفه های آن انجام گرفته است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری افراد 54 91 سال مبتلا به اضطراب فراگیر - - شهر تهران بود. نمونه شامل 91 نفر دارای اضطراب فراگیر بود که به صورت هدفمند از بین 07 نفر از دانشجویان تهرانی ) 9111 ( با اضطراب بالا انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 97 نفر( و گواه ) 1 نفر( قرار گرفتند. در مرحله غربالگری از مصاحبه تشخیصی اختلال اضطراب ( فراگیر بر اساس IV DSM- و از پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و اضطراب انتظار برای بررسی متغیرهای پژوهش استفاده شد. درمان بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته طی 97 جلسه بر روی آزمودنی های گروه آزمایش اجرا گردید. داده ها با آزمون های کوواریانس تک متغیره )آنکوا( و کوواریانس چند متغیره )مانکوا( تجزیه وتحلیل شدند. تحلیل آنکوا نشان داد، دستگاه بیوفیدبک محقق >7/ ساخته علائم اضطراب را کاهش داده است ) 79 p (. در رابطه با اضطراب انتظار هیچ گونه تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه دیده نشد. در مورد مؤلفه های اضطراب انتظار نیز هیچ تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه مشاهده نگردید.

مقدمه: - اضطراب حالتی است که در آن، انسان احساس ناآرامی، بدآیندی و یا ترس می کند. معمولاً این حالت در مواقعی رخ می دهد که انسان نتواند پیامدهای کاری را پیش بینی یا آن را کنترل نماید . بیشتر مردم، به هنگام مواجهه با شرایط خاص، نظیر شرکت در یک آزمون، هنگامی که به دنبال انجام کاری به نحو احسن هستند و یا آنگاه که می خواهند برای ارائه سخنرانی و یا بیان مطلبی مقابل گروهی بایستند، دچار اضطراب می شوند. اندکی اضطراب، طبیعی و گاه مفید است و باعث می شود تا انسان انگیزه لازم را برای انجام بایسته کارها و یا تمرکز بیشتر به دست بیاورد. آنچه نامطلوب و یا مضر است، بی تفاوتی محض و یا اضطراب بسیار شدید است که قدرت عمل را از فرد سلب می کند )رضایی، ) . وقتی شخصی مضطرب می شود، واکنش او متشکل از سه جزء متفاوت است: جزء فیزیولوژیک )افزایش ضربان قلب، تعریق و تنش عضلانی(، جزء رفتاری )اجتناب، سعی برای فرار کردن( و جزء قدرت نسبی این اجزا از .)» نمی توانم مقابله کنم « ،» دارم از حال می روم « شناختی )افکار منفی مانند شخصی به شخص دیگر فرق می کند، اما مردم معمولاً ابتدا تغییرات فیزیولوژیک را تجربه می کنند و بعد یک اندیشه منفی به ذهن آن ها می آید که خود، واکنش فیزیولوژیک را افزایش می دهد و بدین ترتیب، دور باطلی ایجاد می شود. یکی از راه های مؤثر برای ایجاد گسستگی در این دور باطل، این است که بر واکنش فیزیولوژیک تمرکز پیدا کنیم و یاد بگیریم چگونه آن را کنترل کنیم. کنترل اضطراب پیش از آنکه به اوج خود برسد، راحت تر است، بنابراین آموزش ازاینجا آغاز می شود که فرد .) بتواند نشانه های اولیه اضطراب را تشخیص دهد )قاسم زاده، 9106 بیوفیدبک به طور گسترده ای به عنوان روشی جهت آموزش کنترل اختیاری عملکردهای گوناگون فیزیولوژیکی از طریق فراهم آوردن بازخورد 9 همزمان برای این فعالیت ها، به کار گرفته شده است. بازخورد معمولاً به شکل سیگنال های دیداری یا شنیداری از دستگاه های ثبت فیزیولوژیکی ارائه

فصل اول: کلیات پژوهش
2 9 . مقدمه: - ............................................................................................................................ 9
2 9 . بیان مسئله: - ....................................................................................................................... 2
1 9 . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: - ............................................................................................ 4
5 9 . اهداف پژوهش: - ................................................................................................................. 0
4 9 . سؤالات پژوهش: - ................................................................................................................ 0
6 9 . فرضیه های پژوهش: - ............................................................................................................ 8
0 9 . متغیرهای پژوهش: - .............................................................................................................. 8
9 0 9 . تعاریف نظری متغیرها: - - ..................................................................................................... 8
2 0 9 . تعریف عملیاتی متغیرها: - - .................................................................................................. 97
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
9 2 . مقدمه: - .......................................................................................................................... 92
2 2 . اضطراب: - ....................................................................................................................... 92
9 2 2 . علائم اضطراب: - - ............................................................................................................ 92
2 2 2 . پیدایش اضطراب: - - .......................................................................................................... 91
1 2 2 . مؤلفه های اضطراب: - - ....................................................................................................... 95
9 1 2 2 . علائم رفتاری: - - - ......................................................................................................... 95
2 1 2 2 . علائم فیزیکی: - - - ......................................................................................................... 95
1 1 2 2 . افکار نگران کننده: - - - ...................................................................................................... 94
5 2 2 . انواع پاسخ به استرس: - - .................................................................................................... 94
9 5 2 2 . پاسخ مراقبت دوستی: - - - - ............................................................................................... 96
2 5 2 2 . انطباق فعال و منفعل؛ انطباق اجتماعی در برابر جنگ یا گریز: - - - ................................................. 90
1 5 2 2 . تفاوت های فردی در پاسخ به استرس: - - - ............................................................................. 90
1 2 . ماهیت اختلال های اضطرابی: - ................................................................................................ 98
9 1 2 . اختلالات اضطرابی: - - ...................................................................................................... 91
2 1 2 . اختلال اضطراب فراگیر: - - .................................................................................................. 91
1 1 2 . اختلالات همایند )همبود( با اختلال اضطراب منتشر: - - ................................................................ 29
5 1 2 . اختلالاتی که ممکن است با اضطراب اشتباه شوند: - - .................................................................. 22
5 2 . اضطراب انتظار: - ............................................................................................................... 21
و
4 2 . رویکردهای نظری به اضطراب - .............................................................................................. 26
9 4 2 . رویکرد روانکاوی: - - ........................................................................................................ 26
2 4 2 . رویکرد رفتارگرایی: - - ...................................................................................................... 20
1 4 2 . رویکرد انسان گرایی و اصالت وجودی: - - ............................................................................... 28
5 4 2 . رویکرد شناختی: - - .......................................................................................................... 21
6 2 . درمان های اختلال اضطراب فراگیر: - ........................................................................................ 12
9 6 2 . کنترل اضطراب چیست: - - .................................................................................................. 12
2 6 2 . شناخت درمانی: - - ........................................................................................................... 11
9 2 6 2 . اساس منطقی آموزش تن آرامی: - - - .................................................................................... 15
2 2 6 2 . کارایی شناخت درمانی - - - GAD ...................................................................................... 16
1 6 2 . درمان دارویی: - - .............................................................................................................. 16
5 6 2 . مدل جامع بارلو: - - ........................................................................................................... 18
0 2 . بیوفیدبک: - ...................................................................................................................... 18
9 0 2 . نظریه های بنیادین: - - ......................................................................................................... 18
9 9 0 2 . دستگاه بیوفیدبک: - - - ..................................................................................................... 59
2 0 2 . روانفیزیولوژى )پسیکوفیزیولوژی(: - - ................................................................................... 24
1 0 2 . اختلالات مناسب بیوفیدبک و سایر درمان های مربوطه: - - ............................................................ 24
9 1 0 2 . مقایسه دارودرمانی و بیوفیدبک: - - - .................................................................................... 24
5 0 2 . رفتاردرمانی و پزشکی رفتاری: - - ......................................................................................... 22
9 5 0 2 . تحقیقات استرس: - - - ..................................................................................................... 55
4 0 2 . سیستم تنفسی در روان فیزیولوژی کاربردی: - - .......................................................................... 24
9 4 0 2 چشم اندازی به بازآموزی تنفس: - - - ..................................................................................... 54
2 4 0 2 . نظریه های بنیادین: اصول تنفس: - - - .................................................................................... 56
1 4 0 2 . نگاهی به سیستم ها: - - - ................................................................................................... 50
5 4 0 2 . آناتومی و فیزیولوژی: - - - ................................................................................................. 50
4 4 0 2 . هایپرونتیلیشن و نشانگان هایپرونتیلیشن: - - - .......................................................................... 47
6 0 2 . دستگاه عصبی خودمختار: - - ............................................................................................... 44
9 6 0 2 . دستگاه عصبی سمپاتیک: - - - ............................................................................................. 42
2 6 0 2 . دستگاه عصبی پاراسمپاتیک: - - - ......................................................................................... 41
1 6 0 2 . شرطی سازی وسیله ای پاسخ های دستگاه عصبی خودمختار: - - - .................................................... 45
8 2 . پیشینه پژوهشی: - ............................................................................................................... 46
9 8 2 . پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور: - - ....................................................................... 45
ز
2 8 2 . پژوهش های انجام شده در خارج از کشور: - - ........................................................................... 56
1 2 . جمع بندی: - ..................................................................................................................... 65
فصل سوم: روش پژوهش
9 1 . مقدمه: - .......................................................................................................................... 66
2 1 . جامعه آماری و حجم نمونه: - ................................................................................................ 66
1 1 . طرح پژوهش: - ................................................................................................................. 66
5 1 . فرایند پژوهش: - ................................................................................................................ 60
4 1 . ابزارهای پژوهش: - ............................................................................................................. 60
9 4 1 . پرسشنامه اضطراب بک: - - .................................................................................................. 60
2 4 1 . پرسشنامه اضطراب انتظار: - - ................................................................................................ 61
1 4 1 . دستگاه بیوفیدبک محقق ساخته: - - ......................................................................................... 07
6 1 . روش اجرا: - ..................................................................................................................... 02
0 1 . روش تجزیه و تحلیل داده ها: - ............................................................................................... 01
فصل چهارم: یافته های پژوهش
9 5 . مقدمه - ........................................................................................................................... 04
2 5 . ویژگیهای جمعیت شناختی: - ................................................................................................. 04
9 2 5 .جنسیت: - - ..................................................................................................................... 04
2 2 5 .سن: - - .......................................................................................................................... 06
1 2 5 .وضعیت تأهل: - - .............................................................................................................. 06
5 2 5 .سطح تحصیلات: - - ........................................................................................................... 00
4 2 5 . وضعیت اشتغال: - - ........................................................................................................... 08
1 5 . تجزیه وتحلیل توصیفی یافته های پژوهش - ................................................................................ 01
5 5 . تجزیه وتحلیل استنباطی یافته های پژوهش - ................................................................................ 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
9 4 . مقدمه: - .......................................................................................................................... 17
2 4 . بحث و تبیین - .................................................................................................................. 19
1 4 . نتیجه گیری: - .................................................................................................................... 15
1 4 . محدودیت های تحقیق: - ....................................................................................................... 14
5 4 . پیشنهادات: - ..................................................................................................................... 14
4 4 . پیشنهادات کاربردی: - .......................................................................................................... 16
منابع: ................................................................................................................................... 10


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 251

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها