تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 184
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529460

پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی


پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  گرایش عمومی

فرمت پایان نامه  pdf

تعداد صفحات 147 

 

زمینھ: نقش پیش بین ویژگی ھای روانشناختی در موفقیت معلمان بر روی نمونھ ای ٢٠٢ نفری از معلمان ( ١٣۵ نفرد موفق و ۶٧ نفر عادی) آزموده شد. در مطالعھ حاضر، فرض براین است کھ ویژگیھای روانشناختی (خودپنداره، کمالگرایی، سرسختی روانشناختی و جایگاه گنترل)، می توانند موفقیت معلمان را پیش بینی کنند. روش: برای ارزیابی فرضیات تحقیق از آزمون ھای ضریب ھمبستگی و رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس با نرم ویراست ٢١ استفاده شد. اگرچھ تحلیل الگوی SPSS افزار رگرسیونی لوجستیکی برازندگی الگو را با داده ھا مورد حمایت قرار داد و فرض اصلی این مطالعھ تأیید شد، اما از میان ویژگی ھای روانشناختی، متغیر سرسختی روانشناختی بھ سبب نداشتن نقش پیشبین قابل توجھ از تحلیل حذف شد. بنابراین، متغیرھای خودپنداره، کمال- گرایی و جایگاه گنترل سھم قابل توجھی را در پیش بینی داشتھ و با موفقیت معلمان ھمبستگی چندگانھ معنی داری دارند. علاوه براین، یافتھ ھا نشان دادند کھ بین معلمان موفق و عادی بھ لحاظ ویژگی ھای روانشاختی تفاوت معنی داری وجود دارد، اما رابطھ بین ویژگیھای روانشناختی با سن، جنسیت و سطح تحصیلات آزمودنی ھا معنی دار نبود. نتیجھگیری: نتایج بدست آمده از معادلھ خط رگرسیونی موید این نظریھ ھستند کھ معلمان موفق نسبت بھ معلمان عادی، خودپنداره مثبت تری دارند، کمالگرا تر ھستند و جایگاه کنترل آنھا درونیتر است. واژگان کلیدی: موفقیت، خودپنداره، کمالگرایی، سرسختی روانشناختی و جایگاه گنترل

در عصر ما این امر مسلم است گشتھ است کھ رفتار بشر نتیجھ موقعیت ھا و عوامل گوناگون است کھ می توانند تاثیرات عمیقی بر ھمھ ی ابعاد زندگی افراد بر جای بگذارند. اگر خانواده و اجتماع ھر یک وظایف خود را بھ خوبی انجام دھند، امکان سازگاری با محیط و موفقیت در سطوح مختلف زندگی و شغلی افزایش پیدا می کند (مشھدی، قاضی، بھاری و کاشانی، ١٣٨١ ). متاسفانھ محیط ھای اجتماعی و خانوادگی ھمیشھ بھ طور مناسبی رسالت خود را بھ انجام نمی رسانند و باعث می شوند کھ افراد تجارب ناخوشایند و نامناسبی را تجربھ کنند. این محیط ھا بھ طرق مختلفی مانند شکست و اخراج از کار، باعث ناکامی در افراد می شوند و در نتیجھ باعث دلسردی و بی انگیزگی آنھا و در نھایت کنار کشیدن و اصطلاحا درماندگی آنھا می شود. عوامل مختلفی در شکل گیری موفقیت افراد تأثیر دارد. در این زمینھ عوامل روانشناختی بھ عنوان مھم ترین مولفھ ھا در شکل گیری موفقیت و ارتقا افراد از اولویت خاصی برخوردار است. مجموع ویژگی ھای روانشناختی می تواند پیش بینی کننده مھمی در موفقیت و پیشرفت افراد در زمینھ فردی و اجتماعی باشد، در مطالعھ حاضر از بین این عوامل، ابتدا بھ خودپنداره، بھ عنوان تصور فرد از خودش و نگرش فرد و احساسات او در مورد مھارت ھا و شایستگی ھا و توانایی ھای اجتماعی اش؛ سپس بھ جایگاه کنترل، بھ معنی نحوه تعبیر و تفسیر افراد از علت ھای حوادث و رویدادھا؛ و ھمچنین بھ سرسختی روانشناختی، بھ معنی یک ویژگی سرشتی کھ بھ اسرار و پافشاری برخی افراد برای انجام انواع فعالیت ھا حتی در صورت بروز ناکامی

 

فصل اول: کلیات تحقیق ........................................................................ ١
١- مقدمھ............................................................................................. ٢ -١
٢- بیان مسالھ................................................................................... ٣ -١
٣- اھمیت و ضرورت............................................................................ ٩ -١
۴- اھداف تحقیق.............................................................................. ١١ -١
۵- فرضیات تحقیق........................................................................... ١٢ -١
١- فرضیھ اصلی........................................................................... ١٢ -۵-١
٢- فرضیات فرعی......................................................................... ١٢ -۵-١
۶- تعریف متغیرھای پژوھش........................................................ ١٣ -١
١ - موفقیت .................................................................................. ١٣ -۶-١
٢- خود پنداره........................................................................... ١٣ -۶-١
٣- ھستھ کنترل........................................................................... ١٤ -۶-١
۴- کمال گرائی........................................................................... ١٤ -۶-١
۵- سرسختی روانی ...................................................................... ١٤ -۶-١
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینھ تحقیق................................. ١٦
١- مقدمھ............................................................................................ ١٧ -٢
٢- مبانی نظری تحقیق ................................................................. ١٧ -٢
١ - بھره وری در آموزش و پرورش................................ ٢٠ -١-٢-٢
٢- معلم موفق......................................................................... ٢٢ -١-٢-٢
٢- خود پنداره......................................................................... ٢٥ -٢-٢
١- راه ھای شکل گیری خود پنداره مثبت............... ٢٨ -٢-٢-٢
٢- مولفھ ھا و ابعاد خود پنداره ............................. ٣٠ -٢-٢-٢
٣- اھمیت مفھوم خود و خودپنداره ............................. ٣١ -٢-٢-٢
۴- ویژگى ھاى خود............................................................... ٣٢ -٢-٢-٢
۵- شكل گیرى خود و خودپنداره .................................... ٣٤ -٢-٢-٢
۶- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره................. ٣٧ -٢-٢-٢
٣- ھستھ کنترل........................................................................... ٤١ -٢-٢
١ ھستھ کنترل و عزت نفس.............................................. ٤٥ -٣-٢-٢
٢- مدل لونسون در مورد ھستھ کنترل ........................ ٤٦ -٣-٢-٢
٣- ھستھ کنترل و استرس................................................... ٤٧ -٣-٢-٢
۴- کمال گرائی........................................................................... ٤٩ -٢-٢
١ نظریھ ھای کمال گرایی................................................. ٥١ -۴-٢-٢
١- نظریھ فروید............................................................... ٥١ -١-۴-٢-٢
٢- نظریھ ھورنای............................................................. ٥٤ -١-۴-٢-٢
٣- نظریھ پرلز ................................................................. ٥٦ -١-۴-٢-٢
۴- سایر نظریھ پردازان.............................................. ٥٧ -١-۴-٢-٢
٢- کمال گرایی از دیدگاه اسلام.................................. ٥٨ -۴-٢-٢
٣- انواع کمال گرایی........................................................ ٥٩ -۴-٢-٢
ح
۴- ابعاد کمال گرایی........................................................ ٦١ -۴-٢-٢
١- کمال گرایی خود مدار............................................ ٦١ -۴-۴-٢-٢
٢- کمال گرایی دیگر مدار....................................... ٦١ -۴-۴-٢-٢
٣- کمال گرایی القاء شده اجتماعی...................... ٦٢ -۴-۴-٢-٢
۵- ویژگی افراد کمال گرا ............................................ ٦٣ -۴-٢-٢
۵- سرسختی روانی ...................................................................... ٦٤ -٢-٢
١- مولفھ ھای سرسختی روانشناختی ............................. ٦٨ -۵-٢-٢
٢- سرسختی روانشناختی و جنسیت.................................. ٦٩ -۵-٢-٢
٣- مروری بر پژوھشھای انجام شده....................................... ٧٠ -٢
١- تحقیقات داخل کشور.......................................................... ٧٠ -٣-٢
٢- تحقیقات خارج از کشور................................................... ٧٣ -٣-٢
فصل سوم: روش تحقیق......................................................................... ٨٠
١- مقدمھ............................................................................................ ٨١ -٣
٢- نوع تحقیق .................................................................................. ٨١ -٣
٣- جامعھ آماری و روش نمونھ گیری.................................... ٨١ -٣
۴- حجم نمونھ و روش نمونھ گیری ......................................... ٨٢ -٣
۵- ابزارھای اندازه گیری........................................................ ٨٢ -٣
١- پرسشنامھ سرسختی روانشناختی .................................... ٨٢ -۵-٣
٢- پرسشنامھ مقیاس خودپنداره راجرز........................... ٨٣ -۵-٣
٣- پرسش نامھ جایگاه کنترل.............................................. ٨٤ -۵-٣
۴- پرسشنامھ مقیاس کمال گرائی اھواز ........................ ٨٥ -۵-٣
۶- پایایی ابزارھای اندازه گیری در پژوھش حاضر...... ٨٦ -٣
٧- روش اجرای پژوھش.................................................................... ٨٨ -٣
٨- روش تحلیل داده ھا............................................................... ٨٨ -٣
فصل چھارم: یافتھھای تحقیق(شامل یافتھھای توصیفی و
آزمون فرضیات تحقیق) ...................................................................... ٩٠
١- مقدمھ............................................................................................ ٩١ -۴
٢- یافتھھای مربوط بھ فرضیھھای پژوھش........................... ٩٨ -۴
فصل پنجم: جمعبندی و نتیجھگیری و ارائھ پیشنھادات .. ١٠٧
١- مقدمھ.......................................................................................... ١٠٧ -۵
٢- تبیین یافتھ ھای مربوط بھ فرضیات پژوھش .......... ١٠٨ -۵
٣- محدودیت ھا.............................................................................. ١١٨ -۵
۴- پیشنھادات ................................................................................ ١٢٠ -۵
فھرست منابع........................................................................................ ١٢٢


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 262

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها