تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 178
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529454

پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی


پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی

مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبکهاي
دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
مبتلا به بیماریهاي مزمن جسمانی

فرمت فایل پایان نامه pdf می باشد

 

چکیده فارسی: هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی سلامت روانی از طریق بررسی ارتباط بین سبکهاي دلبستگی با سلامت روانی و تصریح نقش میانجیگرانه راههاي مقابله با تنیدگی در سالمندان مبتلا به وضعیتهاي مزمن طبی( هدف اصلی) و مشخص ساختن سن آغاز سالمندي در نمونه ایرانی بر پایه ظرفیت داده هاي بدست آمده از سلامت جسمانی و روانی سالمندان (هدف فرعی) انجام شد. روش:ب دین منظور نمونه 384 نفري( 186 زن و 198 مرد ) از بین افراد 50 ساله به بالا که حداقل به یک بیماري مزمن جسمانی مبتلا بودند به روش نمونه برداري چند مرحله اي از بین سالمندان ساکن شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي مقیاس دلبستگی ( هازان و شیور ، 1986 )، مقیاس تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید ( 1996 )، سیاهه تجدید پرسشنامه راهبردهاي مقابله با تنیدگی لازاروس – فولکمن و پرسشنامه محقق ،(SCL-٩٠-R) نظر شده 90 نشانه بیماري ساخته اطلاعات جمعیت شناختی که به منظور جمع آوري اطلاعات جمعیت شناختی و وارسی تعداد و نوع بیماریهاي مزمن جسمانی ساخته شده بود در چند مرحله پاسخ دادند.افزون بر این براي اطمینان از دقت و درستی داده هاي حاصل از خودگزارش دهیها با استفاده از مصاحبه بالینی به روش پیاژه نیز با کلیه افراد نمونه مصاحبه شد و در چندین مرحله متوالی، داده هاي پرسشنامه ها با مصاحبه بالینی راستی آزمایی شدند و از این طریق در چند مرحله نمونه پژوهش مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و پس از ریزشها و اضافه کردنهاي متعدد و متوالی در اثر راستی آزمایی داده ها به میزان 384 نفر تکمیل شد و در پایان داده هاي جمع آوري شده با فنون آماري در چارچوب یک طرح مبتنی بر همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیلهاي همبستگی ، رگرسیون و روش مدلیابی معادلات ساختاري نشان دادند که سبکهاي دلبستگی ایمن با نشانه هاي مرضی سلامت روانی در سالمندان رابطه منفی و معنادار و سبکهاي دلبستگی ناایمن با نشانه هاي مرضی سلامت روانی در سالمندي رابطه مثبت و معنادار دارند؛ دلبستگی ایمن قادر به پیش بینی سلامت روانی مطلوب و دلبستگی ناایمن قادر به پیش بینی وخامت وضعیت سلامت روانی است ؛اثر مستقیم سبکهاي دلبستگی بر سلامت روانی ، معنادار اما اثر غیر مستقیم آن از طریق نقش میانجیگرانه راههاي مقابله با تنیدگی معنادار نیست؛ همه همبستگیهاي بین مؤلفههاي سلامت روانی و بیماریهاي جسمانی در مردان در تمامی موارد مثبت و معنادارند اما در زنان به استثناي مؤلفههاي حساسیت بین فردي، خصومتورزي و اندیشهپردازي پارانوئید، در سایر مؤلفه ها معنادار هستند؛ افزایش سن در زنان با وخامت وضعیت سلامت روانی همخوانی دارد اما در مردان رابطه سن با سلامت روانی معنادار نیست؛ افزون بر رابطه معنادار بیماریهاي جسمانی با سلامت روانی، مجموعه بیماریهاي مزمن جسمانی معنادار و سن در کنار هم پیشبینیکننده سلامت روانی هستند؛از بین تعداد 18 بیماري از مجموعه 33 بیماري مهم مزمن جسمانی که بلحاظ تعداد فراوانیها و کثرت قابل قبول پاسخها ارزش تحلیل داشتند پنج بیماري ( بیماریهاي قلبی- عروقی، بیخوابی، دیابت یا چاقی مفرط، دردهاي مفصلی و کمردرد) با وخامت بیشتر وضعیت سلامت روانی و صرع یا تشنج با افزایش آن همراهند و بالاخره سن شروع پیري در زنان 58 سالگی! و در مردان 64 سالگی است و سن اوج پیري نیز در هردو گروه 69 سالگی است. نتیجه گیري: این نتایج افزون بر اهمیت نقش کلی بنیادها و مشارکتهاي تحولی در تبیین مسایل حوزه سلامت به ویژه اثر سبکهاي دلبستگی به منزله یکی از بنیادي ترین شکل سازمان یافتگیهاي عاطفی بر سلامت روانی و همخوانی مشکلات سلامت روانی و وضعیتهاي مزمن طبی در سالمندي بر آسیب پذیري بیش از پیش سالمندان در جامعه ایرانی و ضرورت طرح اقدامات مداخله گرایانه حمایت اجتماعی به منظور جلوگیري از گسترش و استمرار آسیب شناسی روانی در سالمندان ایرانی تاکید دارند و نارسایی سیاستها و برنامه هاي نظام مراقبت بهداشتی جامعه را در کنار فقدان نظام جامع حمایت اجتماعی به چالش کشیده و مورد انتقاد قرار می دهند. کلید واژه ها: دلبستگی، سلامت روانی، نشانه مرضی، تحول روانی، مقابله با تنیدگی، سالمندي، بیماري مزمن جسمانی

عنوان
فصل اول: طرح مسئله (فرآیند روشن سازي پژوهش)
1-1 بیان مسئله 21
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 36
3-1 گزاره هاي مسئله: هدفها، سئوالها و فرضیه ها 38
4-1 متغیرها، مفاهیم و سازه ها 40
1-4-1 تعیین و نامگذازي متغیرها، نقش متغیرها در طرح و مقیاسهاي اندازه گیري 40
2-4-1 تعریفهاي مفهومی و عملیاتی متغیرها 41
فصل دوم:وارسی ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 چشم اندازي به ادامه مسیر 46
بخش اول : پایگاه نظري موضوع(بنیادها ، دیدگاهها و مفاهیم ) 48
2-2 مفهوم پیري، کهولت یا سالمندي 48
3-2 تحول روانی در دوره سالمندي 49
1-3-2 موضعگیري نظامهاي بزرگ تحولی 50
الف) نظریه هاي تحولی متعارف 50
نظام اریکسن در پهنه روان تحلیل گري 50
نظام لوینسن 51
نظام بوهلر 52
نظام وایلنت و پک 52
نظریه لابووي-ویف: پختگی هیجانی 54
ب) نظریه هاي مبتنی بر تقویم رویدادهاي مهم زندگی 54
نظریه رابرت باتلر 54
نظام نیوگارتن 55
ج)نظام عملیاتی(بناشدنی نگري) 56
2-3-2 نیمرخ تحول روانی در خلال سالمندي 57
٩
1-2-3-2 پختگی در پایان دوره بزرگسالی 58
2-2-3-2 ظرفیتها و وظایف تحولی جدید در سالمندي 58
3-2-3-2 تحول سالمندي در سطح تغییرات بدنی 59
4-2-3-2 تحول سالمندي در سطح شخصیت و کنش وري اجتماعی: روي آوردهاي عمده تحول .. 61
روي آورد فعالیت 62
روي آورد عدم تعهد 62
روي آورد مبتنی برگزینش اجتماعی - هیجانی 64
روي آورد تداوم 65
روي آورد مبتنی بر خرده فرهنگ 66
روي آورد مبتنی بر گروه اقلیت 66
4-2 منابع عمده تنیدگی در دوره سالمندي 67
1-4-2 تغییرات بدنی و بیماریهاي مزمن جسمانی به منزله منابع عمده تنیدگی در سالمندي 68
تغییرات دستگاه عصبی 68
تغییرات دستگاه هاي حسی 69
تغییرات دستگاه قلبی - عروقی 72
تغییرات دستگاه تنفسی 73
تغییرات دستگاه اسکلتی - استخوانی 73
تغییرات دستگاه ایمنی بدن 74
تغییرات دستگاه جنسی- تناسلی 75
تغییرات حاصل از صدمات، تصادفات و سوانح 77
تغییرات دستگاه خواب، بیداري و هشیاري 78
تغییرات در سطح اندامها و احشاء- امحاء درونی 80
تغییرات دستگاه تغییرات در سطح پوست، ظاهر و چهره 81
تغییرات حاصل از بیماریهاي عفونی(سل، ایدز، سرطانها، هپاتیت و ...) 83
صرع و ...) 84 ،MS، تغییرات دستگاه مغز و اعصاب( سردردهاي مزمن، میگرن
تغییرات حاصل از زوال دستگاه شناختی (آلزایمر، پارکینسون، دمانس و ...) 84
2-4-2 سازش یافتگی با تغییرات بدنی و بیماریهاي مزمن در سالمندي: نقش مهم رهبرد... 85
١٠
3-4-2 تغییرات زوال دهنده و انحلال تدریجی دستگاه روانی در سالمندي 87
1-3-4-2 جبران و جانشینی 87
2-3-4-2 رکود فعالیتهاي ذهنی 88
3-3-4-2 از دست دادن احساس تاریخ رویدادها 89
4-3-4-2 تغییرات لیبیدویی 90
4-4-2 چالشهاي تحولی به منزله منابع بالقوه تنیدگی در سالمندي 91
باز نشستگی، افزایش اوقات فراغت و انفعال حاصل از آن 91
پدیده تنهایی در سالمندي و مشکلات متعاقب آن 92
فقدانها: مسئله بزرگ دوره سالمندي 94
5-2 سلامت روانی سالمندي در چارچوب مدل زیستی-روانی- اجتماعی 95
1-5-2 دلبستگی: یک عامل مهم در مؤلفه روانی مدل زیستی-روانی- اجتماعی 97
6-2 نگاهی به نظریه کلاسیک دلبستگی و ظرفیتهاي تبیینی آن در قلمرو سلامت 97
1-6-2 مروري بر نظریه کلاسیک دلبستگی 97
2-6-2 الگوهاي کاري درونی 102
3-6-2 سبکهاي دلبستگی 103
4-6-2 ظرفیتهاي تبیینی نظریه دلبستگی در قلمرو سلامت 104
7-2 گسترشهاي نظري و پژوهشی جدید در قلمرو نظریه دلبستگی 105
1-7-2 روي آوردهاي مبتنی بر دیدگاه گستره زندگی در قلمرو دلبستگی 106
2-7-2 مبانی و همبسته هاي زیست –شناختی فرآیندهاي دلبستگی 109
3-7-2 روابط بین نظام دلبستگی و سایر نظامهاي رفتاري 110
4-7-2 گسترش پژوهشهاي دلبستگی به قلمروهاي بکاربسته 113
8-2 دلبستگی و روابط 115
1-8-2 نقاط عطف اصلی 116
2-8-2 جهت گیریهاي آینده مطالعات دلبستگی در حوزه روابط 118
1-2-8-2 فرآیندهاي هنجاري نظریه دلبستگی 119
3-8-2 ارتباط نظریه دلبستگی با سایر نظریه هاي مهم در حوزه روابط 120
9-2 روابط با نگاره هاي دلبستگی و سازش یافتگی بهینه در سالمندي: تلویحاتی... 123
١١
10-2 تحول دلبستگی از کودکی تا سالمندي : دیدگاههاي نظري عمده 127
1-10-2 دیدگاه تجدیدنظرطلبانه 129
2-10-2 دیدگاه نمونه نخستین 130
11-2 نگاهی دوباره به مفهوم الگوهاي کاري درونی در نظام دلبستگی 131
12-2 دلبستگی بزرگسال:یک چارچوب تحولی در فهم مسئله سلامت روانی 133
1-12-2 مکانیزم ارتباط سبکهاي دلبستگی با روان پدیدآیی نشانه هاي مرضی در سالمندي: نقش
راهبردهاي مقابله با تنیدگی
134
2-12-2 جمعبندي دستاوردهاي حاصل از موضعگیریهاي نظریه ها و حرکتهاي پژوهشی 140
3-12-2 معرفی مدل نظري مفروض در پژوهش حاضر 141
بخش دوم: پایگاه تجربی موضوع : پژوهشهاي صورت گرفته در
قلمرو موضوع
144
13-2 مروري بر مهمترین پژوهشهاي صورت گرفته در قلمرو دلبستگی سالمندي 144
1-13-2 انواع و تعداد نگاره هاي دلبستگی در سالمندي
144
2-13-2 کیفیت دلبستگی در سالمندي 149
نتایج پژوهشهاي مبتنی بر بررسیهاي تحولی از خلال مقطعها(بین مقطعی) 149
نتایج پژوهشهاي مبتنی بررسیهاي تحولی طولی 151
تفاوتهاي مبتنی بر فرهنگ و قومیت در کیفیت دلبستگی سالمندي 151
محدودیتها و تنگناهاي روش شناختی بررسیها 152
3-13-2 دلبستگی و کنش وري بین فردي و درون فردي در سالمندي 154
دلبستگی و نظم دهی به هیجانها در سالمندي 154
دلبستگی و بهزیستی در سالمندي 155
دلبستگی و اندوه در سالمندي 158
دلبستگی و ناملایمات زندگی سالمندي 158
4-13-2 مداخله گریهاي بالینی مبتنی بر دلبستگی در سالمندي 159
5-13-2 ملاحظاتی درباره جهت گیري آینده مطالعات دلبستگی در سالمندي 162
14-2 ارتباط دلبستگی و سلامت(بدنی و روانی) سالمندي در آئینه پژوهشها 164
15-2 تبیین نقش و نحوه اثر دلبستگی بر سلامت:مکانیزمها و سازوکارهاي احتمالی 174
١٢
1-15-2 نقش میانجیگرانه مکانیزمهاي نظم دهی به عواطف و هیجانها 175
2-15-2 نقش میانجیگرانه مکانیزمهاي نظم دهیهاي فیزیولوژیک هیجانها و عواطف 179
3-15-2 نقش میانجیگرانه مکانیزمهاي نظم دهی به تنیدگی 182
4-15-2 نقش میانجیگرانه مکانیزمهاي حمایت اجتماعی 183
5-15-2 نقش میانجیگرانه رفتارهاي خطربار سلامت 184
6-15-2 جمعبندي یافته ها: گسترش یک مدل ارتباطی با چهار مسیر واسطه اي 186
16-2 آسیب کنشی در سالمندي: مسئله اي فراتر از نشانه هاي مرضی 187
17-2 نگاهی به وضعیت پژوهشهاي داخلی 189
18-2 محدودیتها و تنگناهاي کلی پژوهشها 189
19-2 وجوه تمایز پژوهش حاضر 190
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 چهارچوب روش شناختی بررسی در این پژوهش 193
1-1-3 در سطح داده یابی 193
2-1-3 در سطح بررسی تغییرات تحولی 193
3-1-3 در سطح شکل گیري طرح پژوهش 194
2-3 جامعه آماري، گروه نمونه و روش نمونه برداري 194
1-2-3 جامعه آماري 194
2-2-3 گروه نمونه و ویژگیهاي آن 195
معیارهاي ورود افراد به نمونه پژوهش 195
3-2-3 روش نمونه برداري 196
3-3 ابزارها و مقیاسهاي اندازه گیري: معرفی ابزارها و بیان ویژگیهاي فنی آنها 197
197 ( 1-3-3 مقیاس دلبستگی دوران کودکی نسبت به هر والد ( هازن و شیور ، 1986
196 ( 2-3-3 مقیاس تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید ( 1996
199 (SCL-90-R) 3-3-3 سیاهه تجدید نظر شده 90 نشانه بیماري
4-3-3 پرسشنامه راهبردهاي مقابله با تنیدگی لازاروس - فولکمن 200
5-3-3 پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی 201
6-3-3 مصاحبه بالینی 202
١٣
4-3 روش اجرا و داده یابی 202
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها در چارچوب طرح پژوهش 204
6-3 قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش 206
7-3 ملاحظات اخلاقی پژوهش 206
فصل چهارم: بیان یافته ها
1-4 بررسی توصیفی داده ها 209
2-4 آزمون و وارسی فرضیه هاي پژوهش 216
3-4 تحلیلهاي تعیین نقطه برش(تعیین سن آغاز سالمندي در ایران) 235
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري
1-5 گذاري کوتاه به مسئله و هدف اصلی پژوهش 265
2-5 اشاره اي کوتاه به چارچوب روش شناختی پژوهش 266
3-5 بیان مختصر یافته ها 267
4-5 بحث، تبیین و تفسیر یافته ها به تفکیک فرضیه ها 269
5-5 بحث تبیینی درباره سن آغاز سالمندي 292
الف ) سطح اول تبیین : تفاوت سن آغاز سالمندي در ایران با جهان توسعه یافته 292
ب) سطح دوم تبیین : تفاوتهاي بین دو جنس در سن شروع سالمندي در ایران 295
6-5 نتیجه گیري نهایی از پژوهش 297
7-5 کاربست نظري و عملی یافته ها 298
8-5 محدودیتها و پیشنهادها 300
پیوست ها
305 ( پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور( 1986
307 ( پرسشنامه تجدیدنظر شده دلبستگی کولینز و رید( 1996
309 (SCL 90-R) سیاهه تجدید نظر شده 90 نشانه مرضی
پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي لازاروس - فولکمن 316
پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی 320
مصاحبه بالینی 322
١٤
41 : نسبت واریانس بین به درونگروهی براي برشهاي دونقطهاي 326 - جدول 4
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 395
397 (References) منابع خارجی
431 (Abstract) چکیده انگلیسی


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 231

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها