تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 93
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517442

پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي


پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه صلاحيتهاي حرفه اي با فرسودگي شغلي معلمان و سبك
رهبري مديران دوره راهنمايي انجام شد . جامعه آماري پژوهش را كليه معلمان مقطع راهنمايي
شهرياسوج تشكيل ميدادند كه تعداد آنها 250 نفردر سال تحصيلي 93 - 92 بودند. از بين جامعه آماري
نمونه اي به حجم 150 نفراز معلمان دوره راهنمايي كه 54 نفر زن و 96 نفر مرد بودند به صورت
نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها سه پرسشنامه شامل پرسشنامه
محقق ساخته صلاحيتهاي حرفه اي معلمان و پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و پرسشنامه
پرسشنامه محقق ساخته سبك رهبري كلارک ) LSS (بوده است. پايايي پرسشنامه ها از طريق محاسبه
ضريب آلفاي كرانباخ به ترتيب پرسشنامه صلاحيت هاي حرفه اي معلمان) 87 / 0( و پرسشنامه
فرسودگي شغلي) 90 / 0( و پرسشنامه سبك رهبري) 78 / محاسبه گرديد .براي تجزيه و تحليل داده
ها با استفاده از نرم افزار آماري spss ،نسخه 19 در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. در
بخش آمار توصيفي از مشخصه هاي آماري مانند فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در
بخش آمار استنباطي آزمون هاي رگرسيون چند گانه، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تحليل
واريانس استفاده شد.يافته هاي تحقيق از ديدگاه معلمان دوره راهنمايي شهر ياسوج نشان داد كه ،
بين صلاحيت هاي حرفه اي با فرسودگي شغلي معلمان رابطه معني دار وجود ندارد ولي بين
صلاحيت هاي حرفه اي معلمان با سبك رهبري مديران رابطه معني دار وجود دارد. از بين متغيرهاي
مورد مطالعه در رگرسيون بهترين پيش بيني كننده سبك رهبري بعد صلاحيت هاي علمي آموزشي -
بود.در ادامه بين متغيرهاي مورد مطالعه)صلاحيت حرفه اي معلمان،فرسودگي شغلي ،سبك رهبري
مديران( بر حسب جنسيت،مدرک تحصيلي، سابقه ي خدمت تفاوت معني دار وجود نداشت.
واژهاي كليدي: صلاحيت هاي حرفه اي معلمان ،فرسودگي شغلي ، سبك رهبري مديران .

بيان مسأله -
موفقيت هر نظام آموزشي درحد تعيين كننده اي به دانش و مهارت هاي حرفه اي معلم بستگي دارد
. در نظر ژاپني ها شايستگي هر نظام به اندازه شايستگي معلمان آن است، از اين رو، مي توان گفت
معلم ، مهم ترين عضو نظام آموزشي در فرايند ياددهي - ياد گيري، معماراصلي نظام آموزشي است .
لذا، جهان به سرعت دگرگون مي شود و معلمان نيز بايد مانند سايرگروههاي حرفه اي با اين واقعيت
روبه رو شوند كه آموزش هاي اوليه آنان درجهان امروزچندان مفيد نخواهد بود و آنان بايد در سراسر
عمر خود دانش خود را روزآمد كنند )دانش پژوه، 1382 ، ص 138 .)
از آنجا كه معلمان در گسترش آموزش و پرورش نقش كليدي دارند. مهمترين عامل كيفيت كنش
و واكنش هايي است كه ميان معلمان و دانش آموزان اتفاق مي افتد. عناصر اين تعامل، دانش، مهارت
و حساسيت معلم از يك سو و انتظارات يادگيري، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ويژگي فرهنگي
ياد گيرندگان از سوي ديگر هستند كه موفقيت يا شكست آموزش و پرورش را تعيين مي كنند.
بنابراين به كار گماردن توانا ترين و شايسته ترين افراد براي حرفه معلمي حياتي ترين مسأله است، و
حياتي تر از آن برنامه هاي تربيت معلم و آموزش هاي ضمن خدمت است كه با كيفيت برتر و بالاتر
فراهم آيند و براي معلمان اين فرصت پيش آيد تا دانش و مهارت خويش را در طول دوران خدمت
افزايش دهند. كيفيت هر نظام آموزشي در نهايت به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است )روؤف
، 1379 .)

 

 

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربيتي گرايش: برنامه ریزی درسي

فرمت پایان نامه : pdf

تعداد صفحات : 145

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: ................................................................................................................................ 1
فصل اول : ............................................................................................................................... 3
كليّات پژوهش ......................................................................................................................... 3
1 - 2 بيان مسأله - .................................................................................................................... 4
1 - 3 اهميت وضرورت انجام تحقيق: - ........................................................................................... 7
1 - 4 اهداف پژوهش - ............................................................................................................ 10
1 - 4 - 1 هدف ها : هدف كلي: - ............................................................................................. 10
1 - 4 - 2 اهداف جزيي: - ...................................................................................................... 10
1 - 4 فرضيه هاي پژوهش : - ..................................................................................................... 10
1 - 6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها - ....................................................................................... 11
1 - 6 - 1 تعريف نظري - ....................................................................................................... 11
1 - 6 - 2 تعريف عملياتي - .................................................................................................... 12
فصل دوم: ............................................................................................................................. 14
چارچوب نظري و پيشينه تحقيقاتي ............................................................................................... 14
2 - 1 تربيت - معلم و آموزش هاي ضمن خدمت ............................................................................. 15
2 - 2 نقش - معلم در فرايند ياددهي - يادگيري با توجه به رويكرد سازنده گرايي ......................................... 16
2 - 3 راهبردهاي - تدريس از ديدگاه مكاتب مختلف روان شناسي .......................................................... 17
2 - 4 آموزش - و پرورش در عصر جهاني شدن ............................................................................... 19
2 - 5 تحولات - جهاني در نظام تعليم و تربيت ................................................................................ 19
2 - 6 صلاحيتهاي حرفه اي معلمان - ............................................................................................ 20
2 - 7 صلاحيت هاي حرفه اي مديران - ....................................................................................... 24
2 - 8 كاركردهاي مديريت آموزشي - ............................................................................................ 39
2 - 9 ويژگي هاي مدير آموزشي - ................................................................................................ 40
2 - 10 انواع - سبكهاى رهبرى ................................................................................................... 42
2 - 11 نظريه - رهبري مشاركتي ................................................................................................. 47
2 - 12 فرسودگي شغلي - ......................................................................................................... 52
2 - 12 - 1 مراحل و سير فرسودگي شغلي - ................................................................................ 57
2 - 12 - 2 رويكردهاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي - .............................................................. 58
2 - 12 - 3 عوامل بوجود آورنده فرسودگي شغلي : - ...................................................................... 66
2 - 12 - 4 رابطه فرسودگي شغلي و ويژگيهاي شخصيتي: - ............................................................... 67
2 - 12 - 5 رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي هاي محيط هاي كاري: - ..................................................... 68
2 - 12 - 6 راههاي بهبود فرسودگي شغلي - ................................................................................ 69
2 - 12 - 7 شيوع فرسودگي شغلي - .......................................................................................... 70
2 - 13 تحقيقات پيشين - .......................................................................................................... 72
2 - 13 - 1 تحقيقات خارجي - ................................................................................................. 72
2 - 13 - 2 تحقيقات داخلي - .................................................................................................. 77
فصل سوم: ............................................................................................................................ 86
روش شناسي تحقيق ................................................................................................................. 86
3 - 1 نوع وروش پژوهش - ...................................................................................................... 87
3 - 2 جامعه آماري پژوهش - ..................................................................................................... 87
3 - 3 نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش - .................................................................................... 87
3 - 4 روش نمونه گيري - ......................................................................................................... 88
3 - 5 ابزار جمع آوري - ........................................................................................................... 88
3 - 5 - 1 پرسشنامه صلاحيتهاي حرفه اي معلمان - ........................................................................ 88
3 - 5 - 2 پرسشنامه فرسودگي شغلي - مسلش .............................................................................. 89
3 - 5 - 3 پرسشنامه سبك رهبري - ............................................................................................ 89
3 - 6 تعيين روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيري پژوهش - ................................................................ 90
3 - 6 - 1 روايي پرسشنامه - .................................................................................................... 90
3 - 6 - 2 پايايي پرسشنامه ها - ................................................................................................. 90
3 - 6 روش هاي تجزيه و تحليل آماري - ..................................................................................... 92
فصل چهارم: .......................................................................................................................... 94
يافته هاي تحقيق ..................................................................................................................... 94
4 - 1 داده هاي جمعيت شناختي پرسشنامه - ................................................................................... 95
ط
4 - 2 يافته هاي استنباطي - ..................................................................................................... 102
فصل پنجم: .......................................................................................................................... 111
جمع بندي و نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات ................................................................................... 111
5 - 1 نتايج تجربي - .............................................................................................................. 112
5 - 1 - 1 نتايج توصيفي: - .................................................................................................. 112
5 - 2 بحث - و نتيجه گيري ..................................................................................................... 114
5 - 3 محدوديتها - ................................................................................................................ 120
5 - 3 - 1 محدوديتهاي پژوهشي - ........................................................................................... 120
5 - 3 - 2 محدوديت كاربردي: - ............................................................................................. 120
5 - 4 پيشنهادها : - ............................................................................................................... 121
5 - 4 - 1 پشنهاد كاربردي: - .................................................................................................. 121
5 - 4 - 2 پشنهاد پژوهشي: - .................................................................................................. 122
5 - 5 فهرست منابع - ............................................................................................................ 123
5 - 5 - 1 منابع داخلي: - ..................................................................................................... 123
5 - 5 - 2 منابع لاتين - ........................................................................................................ 126


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 254

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها