تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 92
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517441

پایان نامه ارشد بررسی و مقایسه دلالت هاي تربیتی از نگاه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم


پایان نامه ارشد بررسی و مقایسه دلالت هاي تربیتی از نگاه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

چکیده :
موضوع اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه دلالتهاي تربیتی از نظر دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم
می باشد.هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اصلی در باب مبانی فلسفی و دلالتهاي تربیتی از نگاه این دو
مکتب و نیز تفاوتها و شباهتهاي آنها بوده است .براي بررسی موضوع و تحقق اهداف این تحقیق،ادبیات و
پیشینه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم مورد بحث،بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. روش این
پژوهش، اسنادي – تحلیلی است.استفاده از مطالب کتابخانه اي و مطالعه اسناد ومدارك و ابزار، روشهاي
اصلی جمع آوري داده ها و اطلاعات در این پژوهش بوده است.در این تحقیق،تجزیه و تحلیل اطلاعات از
طریق مقایسه داده هاي به دست آمده به صورت کتابخانه اي بوده و وجوه اشتراك و افتراق مبانی فلسفی و
دلالتهاي تربیتی این مکاتب مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته اند.انجام تحقیق حاضر هر چند جزئی،می
تواند در پیشبرد دانش کیفی و کمی تأثیر گذاشته و نتایج آن در تعلیم و تربیت مؤثر باشد.
مبانی فلسفی هر مکتب شامل مسائل متافیزیکی،معرفت شناسی و ارزش شناسی می باشند.دلالتهاي
تربیتی هر مکتب نیز که شامل هدف،اصول،برنامه،روش و رابطه معلم و متعلم می باشند از مبانی فلسفی
همان مکتب انتزاع می شوند. مکتب رئالیسم اسلامی یک مکتب وحیانی است.اساس شناخت واقعی در
اسلام بر وحی مترتب است.در جهان بینی اسلامی اصالت فرد واجتماع،نظام ارزشی – اخلاقی مطلق،آزادي
و اختیار انسان در چهارچوب وحی،توصیه افراد به دانش اندوزي و تفکر و نیز مبارزه با نظام طبقاتی مد نظر
می باشد.مکتب لیبرالیسم نیز داراي طبع مخصوص به خود است که از آن جمله اصالت داشتن فرد،نسبی
دانستن ارزشها،آزاد شمردن انسانها در پرتو قانون عقل که بر تجربه گرایی و فرد گرایی مترتب است مورد
نظر می باشد. این مکتب پرورش عقل و خرد را فضیلتی متمایز و مهم براي انسان قلمداد می کند.
واژگان کلیدي : مبانی فلسفی،رئالیسم اسلامی،لیبرالیسم،دلالتهاي تربیتی

2-1 بیان مسئله
تعلیم و تربیت انسانها کاري پر ارزش و نیاز به دقت فراوان، صرف وقت زیاد، صبر و تحمل و وجود افراد
شایسته و با فضیلت دارد. چگونه ممکن است براي تربیت اسب؟ افرادي کاردان و متخصص لازم باشد
ولی براي تربیت انسانها همه کس بتواند انسانها را تربیت کند؟
شناخت افکار و عقاید دیگران [و تطبیق و تدقیق آنها] ما را در بهبود کیفیت فعالیتهاي تربیتیمان
( کمک میکند. (ابراهیم زاده ، 1386 ،ص 68
این که مربیان و معلمان براي یافتن پاسخ بعضی از سوالات خود به فلسفه روي میآورند از این جهت
است که اصولا مکتب فلسفی داراي بعد تربیتی است و ممکن است یک سري آراء تربیتی منظم و
منسجم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آراء و عقاید یک فیلسوف یا یک مکتب فلسفی انتزاع شوند و
یا اینکه ممکن است سنن ، آداب اجتماعی و نهادهایی در جامعهاي به وجود آیند که خود منجر به
ایجاد یک فلسفه خاص تربیتی گردند.
از طرف دیگر ایجاد نظامهاي پیچیده آموزشی و پرورشی با بودجهاي عظیم ، تهیه اهداف و محتوي
کتب درسی و درگیر شدن و درگیر ساختن افراد زیادي در این فرآیند جهت رسیدن به اهداف وسیع
تربیتی در همه شوون زندگی اجتماعی انسانها و به تبع آن تاثیر گذاري زیاد بر سایر شئونات اجتماعی ،
سیاسی و اقتصادي هر جامعهاي انکار ناپذیر است. این مهم ؛ در حقیقت مسئله اصلی تربیت انسانها ،
دغدغه دولت ها و زعماي تربیتی در سطح خرد،در سطح ملی و در سطح جهانی میباشد که همه این
موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه یا پیامد فلسفه تربیتی اي است که برنامه ریزان و مربیان
تربیتی به آن اعتقاد دارند.
از این فلسفههاي بزرگ تربیتی که ابعادي جهانی و تاثیر گذار داشتهاند میتوان به رئالیسم اسلامی و
لیبرالیسم اشاره کرد. از آنجا که جامعه ما یک جامعه اسلامی است فلسفه تربیتی حاکم بر آن یک نگاه
رئالیستی اسلامی دارد و از طرف دیگر که بعد از تاسیس دارالفنون زعماي تربیتی کشورمان جهت ایجاد
سیستمهاي نوین آموزشی و پرورشی به کپی برداري از سایر نظامهاي آموزشی کشورهاي دیگر به
جایگزینی نظام مکتبخانهاي موجود پرداختند و از سیستمهاي لیبرالیستی آموزشی بسیار تأثیر پذیر
بودهاند پرداختن به این دو مهم از دغدغههاي اصلی نویسنده این تحقیق میباشد.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

فرمت پایان نامه : pdf

تعداد صفحات : 155

 

 

 

فهرست
1)فصل اول:کلیات طرح تحقیق
-1 مقدمه
-2 بیان مسئله
-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
-4 اهداف تحقیق
-5 سؤالات تحقیق
-6 اهداف کاربردي متصور از تحقیق
-7 مراجع استفاده از نتیجه پایان نامه
-8 تعاریف عملیاتی تحقیق
2)فصل دوم: ادبیات نظري و پیشینه تحقیق
-1 مقدمه
-2 مطالب پیش نیاز بر مکتب رئالیسم اسلامی
1-2 فلسفه
2-2 فلسفه تعلیم و تربیت
3-2 رئالیسم
-3 رئالیسم اسلامی و ادبیات نظري آن
4 قلمرو مسائل فلسفی در اسلام
5 مسائل کلی تعلیم و تربیت اسلامی
-6 تربیت اسلامی
1 مشخصات و خصوصیات تربیت اسلامی
2 ابعاد تربیت در اسلام
-7 دلالت هاي تربیتی در رئالیسم اسلامی
-8 مطالب پیش نیاز بر مکتب لیبرالیسم
-9 پیشینه لیبرالیسم و ادبیات نظري آن
1-9 جان لاك.
2-9 لیبرالیسم.
3-9 انواع لیبرالیسم
-10 برخی از عناصر مهم ایدئولوژي لیبرال
-11 فلسفه لیبرالیسم.
-12 مبانی فلسفی لیبرالیسم
-13 تکامل تاریخی مفهوم آموزش و پرورش لیبرال..
-14 جان لاك و تعلیم و تربیت 
-15 دلالت هاي ضمنی لیبرالیسم
-16 دلالت هاي تربیتی لیبرالیسم
3) فصل سوم : روش شناسی تحقیق
-1 مقدمه
-2 روش انجام تحقیق
-3 جامعه و نمونه آماري تحقیق.
-4 طرح تحقیق
-5 روش جمع آوري اطلاعات 
-6 گامهاي تجزیه و تحلیل اطلاعات..
-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
4) فصل چهارم: بررسی یافته هاي تحقیق
....

....


5) فصل پنجم : بحث و نتیجه گیري
...

...


فهرست منابع و مآخذ 


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 202

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها