تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 99
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517448

پایان نامه ارشد بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت


پایان نامه ارشد بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت

چکیده
هدف پژوهش بررسی مؤلفه هاي تشکیل دهنده کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت می باشد.
روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و روش هاي جمع آوري داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است.
جامعه آماري پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشت شامل 502 آموزگار مرد و 771 آموزگار زن
می باشد. حجم نمونه پژوهش نیز با استفاده از جدول مورگان 295 نفر تعیین و با استفاده از شیوة نمونهگیري
خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته است.
کیفیت آموزشی در این پژوهش با مولفه هاي منابع کالبدي، محتواي آموزشی، برنامه آموزشی، منابع انسانی،
منابع مالی و منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. براي اندازه گیري روایی و پایایی در این پژوهش
ابتدا تعداد 30 پرسشنامه اولیه تکمیل و پیش آزمون انجام شد و اعتبار سازه اي و درونی پرسشنامه و میزان
همبستگی گویه با کل شاخصو ضریب آلفا در صورت حذف گویه مشخصو در نهایت سؤالات نامناسب
حذف و پرسشنامه نهایی بدست آمد. در ضمن در تحقیقات اجتماعی آلفاي 60 و بالاتر قابل پذیرش است اما
در پژوهش حاضر سعی گردید که براي دقت در سنجش شاخصها از گویه هایی با مقدار آلفاي بالاتر از 75
استفاده شود. در این پژوهش براي تلخیصداده ها از جداول توزیع فراوانی وآماره هاي تلخیصکننده توزیع
فراوانی مانند میانگین، انحراف معیار، نمودار دایره اي و هیستوگرام استفاده شد. همچنین براي استنباط تکرار
واریانس و ضریب بتا f تک نمونه اي، آزمون t پذیري روابط، از آزمونهاي مختلف همچون رگرسیون، آزمون
استفاده گردید.
نتایج نشان داد که در بررسی متغیر منابع کالبدي، میزان اهمیت تجهیزات و وسایل کمک آموزشی براي
پاسخگویان با 86 درصد بیشترین اهمیت را داشته است و همچنین در متغیر محتواي آموزشی، تأکید بر آموزش
کار گروهی براي پاسخگویان با 40 درصد؛ در متغیر برنامه هاي آموزشی، ارتباط امتحانات با مواد درسی ارائه
شده با 61 درصد؛ در متغیر منابع انسانی در کیفیت بخشی به آموزش، احساس ارزش واحترام در رابطه با شغل
معلمی با 78 درصد؛ در متغیر منابع مالی، میزان تمایل و علاقه شخصی به تدریس با 87 درصد و در متغیر منابع
اطلاعاتی معلمان در کیفیت بخشی به آموزش، علاقه به مطالعه کتب جدید آموزشی و بروز کردن شیوه هاي
تدریس با 83 درصد براي پاسخگویان بیشترین اهمیت را داشته است.
واژگان کلیدي: کیفیت، آموزش، ارزیابی، آموزش و پرورش، آموزگاران

مقدمه
بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش
توانمند و کارآمدي داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاري با یکدیگر عمل میکنند تا یادگیري
و پیشرفت تحصیلی براي دانشآموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونهاي آماده شود که دسترسی
به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزاي دیگرنظام
کاهش یافته و صدمه خواهد دید .با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون دادهایی از قبیل متغیرهاي فیزیکی،
میتوان با آگاهی بیشتري اقدام به برنامهریزي نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیکی، متغیرهاي زیاد دیگري نیز وجود
دارند که فرآیند یادگیري و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند که با انجام پژوهش میتوان میزان تأثیر
آنها را تشخیص داد. وقتی که نظامهاي آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینههاي اساسی در اختیار نداشته
باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصههاي مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت . بنابراین می توان
نتیجه گرفت که، منابع کالبدي از منابع موجود در نظام آموزش هر کشور است که باید مورد توجه قرار داده شود
چرا که این منابع،نظام آموزشی را براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اش یاري می کند.توجه به فضاهاي
فیزیکی می تواند نشاط، انگیزه و روحیه دانش آموز را افزایش دهد، زیرا مدرسه، خانه دوم دانش آموز است و
ساعت هاي بسیاري را در آن سپري می کند. اگر فضاهاي فیزیکی از نظر شکل، زیبایی، نور، صدا و ....که لازمه
بهزیستی و آرمش روح و جسم است مناسب نباشد به مکان هایی کسالت آور تبدیل می گردند و براي دانش
آموز غیرقابل تحمل می شوند.اهمیت فضاهاي فیزیکی از آن رو است که می تواند بر تربیت اجتماعی، دینی و

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 141

 

 

فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش 1
-1-1 مقدمه 2
-2-1 بیان مسئله 3
-3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
-4-1 هدف هاي پژوهش 8
-1-4-1 هدف کلی 8
-2-4-1 هدف هاي جزئی 8
-5-1 سوالات پژوهش 8
-1-5-1 سوال کلی 8
-2-5-1 سوال هاي جزئی 9
-6-1 تعریف متغیرها
-1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها
-2-6-1 تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش 13
-1-2 مقدمه 14
-2-2 مفهوم کیفیت 15
-3-2 تعاریف کیفیت 18
-4-2 طبقه بندي تعاریف کیفیت 19
-5-2 مدل هاي مفهومی کیفیت 20
-6-2 رویکردهاي بهبود کیفیت 21
-7-2 مبانی مدیریت کیفیت آموزش 23
-8-2 مدیریت کیفیت آموزش 23
-9-2 مفهوم کیفیت آموزش 24
-10-2 رویکردهاي کیفیت آموزش 26
-11-2 عوامل کیفیت آموزش 27
-12-2 مدل هاي مفهومی کیفیت آموزش 27
-12-2 کیفیت آموزشی 29
-13-2 ضرورت بررسی کیفیت آموزش و عوامل مؤثر در آن 33
-14-2 مشتري گرایی و کیفیت آموزشی 35
-15-2 اثربخشی و کیفیت آموزش 38
-16-2 شاخصگرایی و کیفیت آموزش 41
-17-2 ماهیت آموزش منابع انسانی 42
-18-2 ضرورت توجه به آموزش منابع انسانی 42
-19-2 جایگاه کیفیت در آموزش منابع انسانی 43
-20-2 مفهوم آموزش و بهسازي منابع انسانی 45
-21-2 ویژگی هاي آموزش منابع انسانی 48
-22-2 اهداف آموزش منابع انسانی 49
-23-2 اصول آموزش منابع انسانی 50
-24-2 رهبري آموزشی و جایگاه آن در کیفیت آموزش 51
-25-2 مدیریت آموزشی و اثرگذاري آن بر کیفیت آموزش 53
-26-2 اهمیت مدیریت مشارکت جویانه و نقش شوراي مدارس در کیفیت آموزش 54
-27-2 فرایند تدریس، عاملی اثرگذار بر کیفیت آموزش 56
-28-2 روش هاي فعال تدریس و اثربخشی آن. 57
-29-2 تکنولوژي آموزشی و رابطه آن با کیفیت آموزش 59
-30-2 ضرورت و اهمیت استفاده از امکانات آموزشی 60
-31-2 جایگاه عوامل اجرائی در بهره وري و کیفیت آموزش 61
-32-2 فواید مشارکت براي معلمین 62
-33-2 منابع اطلاعاتی در آموزش و پرورش 63
-34-2 اهداف توسعه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش 64
-35-2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات 67
-36-2 مزایا و فرصت هاي ناشی از توسعه فناوري اطلاعات 68
-37-2 تاثیر و نقش فناوري اطلاعات در آموزش 69
-38-2 پیش نیازهایی براي ورود فناوري اطلاعات در آموزش مدارس 71
-39-2 ارزیابی اثربخشی آموزش با استفاده از الگوي کرك پاتریک 71
-40-2 مبانی تجربی پژوهش 73
-1-40-2 پژوهش هاي داخلی 73
-2-40-2 پژوهش هاي خارج از کشور 76
فصل سوم روش شناسی پژوهش 78
-1-3 مقدمه 79
-2-3 روش پژوهش 79
-3-3 جامعه آماري 80
-4-3 نمونه و روش نمونه گیري 80
-5-3 ابزار اندازه گیري 81
-6-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري 81
-7-3 روش هاي آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 83
-1-4 مقدمه 84
-2-4 اطلاعات جمعیت شناختی 84
-3-4 یافته هاي پژوهش 91
فصل پنجم نتیجه گیري و پیشنهادهاي پژوهش 110
-1-5 مقدمه 111
-2-5 نتایج تحقیق 112
-3-5 محدودیتهاي پژوهش
-4-5 مشکلات پژوهش
-5-5 پیشنهادات بر اساس یافته هاي پژوهش
-6-5 پیشنهادات براي پژوهش هاي آتی
منابع و مآخذ 118
الف- فارسی 118
ب- انگلیسی 127
ضمائم پژوهش 130
پرسشنامه پژوهش 131


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 197

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها