تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 96
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517445

پایان نامه ارشد بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهاي تربیتی آن


پایان نامه ارشد بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهاي تربیتی آن

چکیده
بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین و » پژوهش حاضر با عنوان
و با اهداف : بررسی فناوري هاي آموزشی نوین و انواع آن « استلزامات تربیتی آن در تعلیم و تربیت
، بررسی و تحلیل نقش فناوري هاي آموزشی نوین بر فرآیند یاددهی و یادگیري ، بررسی و تحلیل
فناوري هاي آموزشی نوین در برنامه ریزي درسی ، بررسی و تحلیل چالشها و موانع کاربست فناوري
هاي آموزشی نوین در آموزش و پرورش، بررسی و سیر تحولات تاریخی مبانی نظري و فلسفی
فناوري هاي آموزشی نوین، انجام گرفته است ودر راستاي این اهداف درقالب سوال اصلی ((جایگاه
معرفت شناسی فناوریهاي آموزشی نوین و استلزامهاي تربیتی آن در آموزش و پرورش چیست؟)) به
پنج سوال اساسی زیر پاسخ داده شده است.
فن آوري آموزشی نوین چیست؟ 
نقش و جایگاه فن آوري هاي نوین در فرآیند یاددهی و یادگیري چیست؟ 
نقش فناوریهاي آموزشی نوین در برنامه ریزي آموزشی چیست؟
چالشها و موانع کاربست فناوریهاي آموزشی نوین در آموزش و پرورش چیست؟
سیر تحولات تاریخی مبانی نظري و فلسفی فناوریهاي نوین آموزشی در آموزش چیست؟ 
روش این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصیفی – تحلیلی است.
با توجه به یافته هاي تحقیق در راستاي حرکت آموزش و پرورش سنتی به آموزش و پرورش
هزارة سوم، تغییرات ساختاري و تکنولوژیکی لازم است؛ این امر شامل تغییر در ساختار مدرسه،
نیازهاي آموزشی و بسترهاي قانونی می باشد. علاوه بر این باید شرایط تفکر و میزان دانش را در
دانش آموزان بالا برد تا بتوانند راه حل هاي عملی و کارسازي را براي تطابق و استفاده بهینه از محیط
پویاي جدید پیدا کنند.
واژه هاي کلیدي: معرفت شناسی ، فناوري هاي آموزشی، تعلیم و تربیت

مقدمه
آموزش و نحوه انجام آن از زمانهاي بسیار دور همواره مورد نظر نظریه پردازان و فلاسفه بوده و
هست ، به خصوص در دوران حاضر که علوم هر چه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر می
دارندو از این رو انتقال یافته هاي جدید به نسلهاي جدید بسیار حائز اهمیت است.بنابراین فناوري
هاي آموزشی نوین وابزارها و وسایل کمک آموزشی جایگاه ویژه اي در فرآیند آموزش دارند.
اهمیت فناوري آموزشی نوین ،در چگونگی انتخاب و به کارگیري آن در فرآیند آموزش با توجه
به امکانات ، شرایط و موقعیت آموزشی است.پس از تعیین ویژگیهاي فراگیران و تهیه محتواي مطالب
آموزشی و همچنین اهدافی که فراگیران باید به آنها نائل شوند، نوبت به انتخاب رسانه آموزشی می
رسد، بنابراین لازم است تا با شناخت دقیق از این فناوریها مناسبترین آنها انتخاب شود.
لذا نباید از نظر دور داشته شود که در استفاده مناسب از فناوري هاي آموزشی نوین تنها توجه
به سخت افزارهاي آموزشی معطوف نشده، چرا که بخش عظیمی از فناوري هاي آموزشی مربوط به
برنامه و محتوا و شیوه هاي نوین یادگیري و تفکربوده است.
بنابراین، الزامات زندگی آیندهي بشر اقتضا دارد تا محصولات نظام آموزشی آن با فن آوري
جدید آشنا شوند و اگر قرار باشد گامی فراتر از آشنایی برداشته شود، میبایست فرصتهاي کافی براي
تمرین مهارتاندوزي را دراختیار دانشآموزان قرار دهد. در سالهاي اخیر فنآوري هاي نوین آموزشی
نقش نسبتا خوبی در بهبود عملکرد مدارس ایفا کرده است. اما به رغم صرف هزینه زیاد سخت افزاري
و نرم افزاري هنوز این فن آوري ها جایگاه اصلی خود را در کلاسهاي درس پیدا نکرده است، که
باید دلایل آن مورد بررسی و دقت نظر صاحب نظران و متخصصین علوم تربیتی قرار گیرد.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

فرمت پایان نامه : pdf

تعداد صفحات 249

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول،کلیات تحقیق.................................................................................. 1
1-1 ) مقدمه ................................................................................................. 2
2-1 ) بیان مسئله............................................................................................ 5
3-1 )اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................... 8
3-1 ) هدف کلی و اهداف ویژه......................................................................... 14
1-4-1 ) هدف کلی:............................................................................................ 14
2-4-1 ) اهداف ویژه :........................................................................................... 14
4-1 ) سؤال اصلی و سؤالات ویژه...................................................................... 14
1-5-1 ) سؤال اصلی:......................................................................................... 14
2-4-1 ) سؤالهاي ویژه:...................................................................................... 14
5-1 ) تعریف مفاهیم و اصطلاحات.................................................................... 15
فصل دوم،مبانی نظري وپیشینه تحقیق........................................................... 19
1-2 ) مبانی نظري......................................................................................... 20
1-2-1 ) مفهوم لغوي معرفت شناسی.................................................................................. 20
2-2-1 )معناي اصطلاحی معرفت شناسی .......................................................................... 21
3-2-1 ) تعاریف و اصطلاح شناسی در زمینه تکنولوژي آموزشی....................................... 23
1-3-2-1 )تعاریف تکنولوژي آموزشی ............................................................................. 23
1-1-3-2-1 ) تکنولوژي تدریس ....................................................................................... 25
2-1-3-2-1 )تعریف تکنولوژي تدریس ........................................................................... 27
2-3-2-1 )مفهوم شناسی تکنولوژي آموزشی .................................................................... 28
4-2-1 ) جایگاه فناوري در آموزش و پرورش.................................................................... 32
5-2-1 ) نقش فناوري در یادگیري .................................................................................... 34
1-5-2-1 )یادگیري و فناوري آموزشی................................................................ 37
2-5-2-1 )نقش فناوري در یادگیري : ......................................................................... 39
3-5-2-1 ) تأثیرات رسانه بر روي یادگیري شاگردان :........................................... 40
4-5-2-1 ) نقش حواس در یادگیري:................................................................ 42
5-5-2-1 ) فعال ساختن شاگردان در جریان یادگیري :.......................................... 43
1-6-5-2-1 ) تقویت معلمان ............................................................................................. 44
7-5-2-1 )یک پارادایم جدید ............................................................................................. 45
8-5-2-1 ) رو شهاي کاربرد فناوري در یادگیري در فناوري هاي نوین ............................ 46
6-2-1 ) انواع برنامه هاي آموزشی.............................................................................. 50
7-2-1 ) فواید تکنولوژي آموزشی:..................................................................... 51
8-2-1 ) مزایاي استفاده از فناوريهاي آموزشی...................................................... 53
2-2 ) پیشینه تحقیق....................................................................................... 55
1-2-2 ) پیشینه تحقیق در ایران .......................................................................................... 55
2-2-2 ) پیشینه تحقیق در خارج ایران ................................................................................ 65
3-2-2 ) نتیجه گیري...................................................................................... 68
فصل سوم،روش تحقیق ........................................................................... 81
1-3 )روش تحقیق و نوع آن............................................................................. 82
1-3-1 ) جامعه پژوهش و نمونه و روش نمونه گیري .............................................. 82
2-3-1 ) روش و ابزار گرد آوري داده ها :............................................................ 82
3-3-1 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................... 82
فصل چهارم ،یافته ها .............................................................................. 86
1-4 ) تجزیه و تحلیل سوال اول: ....................................................................... 87
1.فن آوري آموزشی نوین چیست؟ .................................................................... 87
1-1-4 ) تعریف تکنولوژي آموزشی از دیدگاههاي مختلف:.............................................. 90
91................................................ 2-1-4 )برخی ازفناوري هاي پیش بینی شده در سال 2013
1-2-1-4 ) مدارس و ابزارهاي تقلب نوین ........................................................................ 94
2-2-1-4 ) کاغذهاي الکترونیک، رویاي محققشده ........................................................... 96
3-2-1-4 )خودکارهاي الکترونیک، نوآوري باورنکردنی .................................................... 97
4-2-1-4 ) استفاده از کامپیوتر در مدارس ......................................................................... 99
5-2-1-4 ) آموزش الکترونیکی به عنوان فناوري آموزشی نوین .................................... 100
6-2-1-4 ) کتابخانه الکترونیکی به عنوان فناوري نوین ................................................... 104
7-2-1-4 ) مدرسه هوشمند به عنوان فناوري آموزشی جدید .......................................... 105
8-2-1-4 ) فناوري اطلاعات به عنوان یک فناوري جدید آموزشی ................................. 110
2-4 ) تجزیه و تحلیل سؤال دوم : .................................................................... 114
سوال 2. نقش و جایگاه فن آوري هاي نوین در فرآیند یاددهی و یادگیري چیست؟......... 114
3-4 ) تجزیه و تحلیل سؤال سوم ..................................................................... 143
سوال 3. نقش فناوریهاي آموزشی نوین در برنامه ریزي آموزشی چیست؟ .................... 143
1-3-4 ) ارتباط برنامه ریزي آموزشی و درسی با فناوري آموزشی ................................. 143
2-3-4 ) برنامه ریزي درسی ............................................................................................. 144
3-3-4 ) ارتباط برنامه ریزي آموزشی و برنامه ریزي درسی...................................... 145
4-3-4 ) ارتباط فناوري آموزشی و برنامه ریزي درسی............................................ 146
5-3-4 ) رابطه ي فناوري آموزشی با برنامه ریزي آموزشی....................................... 147
4-4 ) تجزیه و تحلیل سؤال چهارم................................................................... 148
سوال 4.چالشها و موانع کاربست فناوریهاي آموزشی نوین در آموزش و پرورش چیست؟. 148
1-4-4 ) مبتنی نبودن برنامه هاي آموزشی بر محیط هاي چند رسانه اي ........................ 157
2-4-4 ) فقدان سیاست ملّی یکپارچه در خصوصاستفاده از فنّاوري اطّلاعات در آموزش عالی..... 157
3-4-4 ) ضعف فرهنگسازي در جهت آشنایی و کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات.... 157
4-4-4 ) ناکافی بودن دانش و مهارت مسئولان و کاربران در فناوري اطلاعات و ارتباطات.................. 157
5-4-4 ) هزینه بر بودن توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات............................................ 158
6-4-4 ) مقاومت معلمان................................................................................................... 158
5-4 ) تجزیه و تحلیل سؤال پنجم .................................................................... 162
سوال 5. سیر تحولات تاریخی مبانی نظري و فلسفی فناوریهاي نوین آموزشی در آموزش چیست؟....... 163
1-4-5 ) الف- سیر تحول رشتۀ تکنولوژي آموزشی در مغرب زمین................................ 164
1-1-4-5 ) دورة اول :اثباتگرایی، رفتارگرایی، تکنولوژي ابزاري، سالهاي 1900 تا 1950 میلادي....... 167
2-1-4-5 ) دورة دوم :رویکرد تعبیري، شناخت گرایی، تکنولوژي نظامها، سالهاي 1960 تا 1980 میلادي ...... 168
3-1-4-5 ) دورة سوم :رویکرد انتقادي، سازنده گرایی، تکنولوژي فکورانه،سالهاي 1990 میلادي تا کنون ...... 170
2-5-4 ) ب) رخدادهاي مهم تربیتی و آموزشی در ایران ......................................... 172
1-2-5-4 ) نقش دارالفنون............................................................................................... 172
3-5-4 ) رخدادهاي مهم تربیتی ایران در نیمۀ اول قرن بیستم.................................... 173
4-5-4 ) رخدادهاي مهم تربیتی ایران در نیمۀ دوم قرن بیستم.................................... 176
181........................ 5-5-4 ) تأسیس گرایش تکنولوژي آموزشی براي اولین بار درسال 1372
فصل پنجم، خلاصه بحث ونتیجه گیري وپیشنهاد ها....................................... 188
1-5 ) خلاصه ............................................................................................ 189
2-5 ) بحث و نتیجه گیري............................................................................. 195
3-5 ) محدودیت ها..................................................................................... 216
4-5 ) پیشنهادها.......................................................................................... 217
5-5 ) منابع ............................................................................................... 219
اچکیده به انگلیسی............................................................................................................ 233


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 225

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها