تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 87
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517436

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی در حیطه های محتوایی ریاضیات برپایه معیارهاي بین المللی


پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی در حیطه های محتوایی ریاضیات برپایه معیارهاي بین المللی

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه هاي
محتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبناي معیار هاي بین المللی تیمز 2007 بوده
است. بدین منظور به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایه
چهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد 180 نفر ( 90 نفر دختر و 90 نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالات
ریاضی پایه چهارم آزمون تیمز 2007 انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق
،نمره هر حیطه تعیین وبا آزمون آماري تک نمونه اي تجزیه وتحلیل شدند.نتایج نشان دادند که میزان
عملکرد کل دانش آموزان در حیطه محتوایی اعداد بامیانگین( 486 )درنقطه معیاربین المللی متوسط
475 ) ودر حیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 387 )درنقطه معیاربین المللی پایین )
( 400 )ودرحیطه محتوایی هندسه بامیانگین( 440 ) پایینتر ازنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )
قرارداشت.وهمچنین عملکرد دانش آموزان پسر درحیطه محتوایی اعداد با میانگین( 481 )درنقطه
معیاربین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه محتوایی هندسه بامیانگین ( 410 )درنقطه معیار بین المللی
پایین( 400 )ودرحیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 380 )پایینتر از نقطه معیار بین المللی
پایین( 400 ) بوده است وهمچنین عملکرد دانش آموزان دختردرحیطه محتوایی اعداد بامیانگین
492 )ودر حیطه محتوایی هندسه با میانگین ( 470 )درنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه )
محتوایی نمایش داده ها با میانگین( 394 )در نقطه معیار بین المللی پایین( 400 )قرار داشت.

مقدمه 
برنامه ریزي و تدوین کتابهاي درسی با توجه به نیازهاي جامعه و فرد در جهت توسعه
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد و این برنامه درسی قصد شده یکی از درون داده هاي
نظام آموزشی است که در مدرسه به اجرا در می آید و انتظاري که از دانش آموزان می رود این است
که این برنامه درسی را کسب کنند. براي اینکه معلوم شود دانش آموزان چه قدر بر محتواي درسی
کتابها تسلط دارند و آن را آموخته اند و نیز عملکرد آنها در قسمتهاي مختلف یک محتواي درسی
سنجیده شودازارزشیابی استفاده می شود. ازارزشیابی براي توصیف کردن ، قضاوت درباره برنامه
درسی، سازمانهاي آموزشی و عملکرد افراد استفاده می شود. کتاب ریاضی یکی از درون داد هاي
نظام آموزشی است که در مدرسه در فرایند آموزش مورد اجرا قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و
اهمیت کاربرد ریاضیات درزندگی بشري، در این پژوهش، کتاب ریاضی پایه چهام ابتدایی انتخاب و
به دلیل بزرگ بودن جامعه آماري ومحدودیت زمان ومکان ، دانش آموزان پایه چهارم شهر امیر آباد
انتخاب شد ومیزان عملکرد آنها در حیطه هاي محتوایی(اعداد، هندسه و نمایش داده ها) ریاضی
مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. در این فصل ابتدا به بیان مساله وچرایی مسئله به وجود آمده
پرداخته شده سپس به اهمیت و ضرورت درس ریاضیات و به اهمیت ارزیابی اشاره شده است و با
توجه به موضوع تحقیق و بیان مساله ، اهداف و فرضیه هاي پژوهش بیان شده است و در آخر
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها عرضه شده است.

 

پایان نامه مدرك کارشناسی ارشد رشته :  برنامه ریزي درسی گروه علوم تربیتی

فرمت پایان نام  : pdf

تعداد صفحات 148

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1.فصل اول –کلیات تحقیق ...................................................................................... 2
1.1 .مقدمه ............................................................................................................................ 3
2-1 .بیان مسئله...................................................................................................................... 4
3-1 . اهمیت وضرورت پژوهش.......................................................................................... 5
4-1 . اهداف تحقیق............................................................................................................. .. 9
5-1 . فرضیه هاي تحقیق ....................................................................................................... 10
6-1 . تعریف مفاهیم واصطلاحات......................................................................................... 10
-2 فصل دوم- مبانی نظري وپیشینه تحقیق.......................................................................... 12
1-2 . مقدمه............................................................................................................................. 13
2-2 . تاریخچه ریاضیات......................................................................................................... 13
3-2 . سابقه ارزشیابی در آموزش و پرورش ایران................................................................... 16
4-2 . تعاریف ارزشیابی........................................................................................................... 17
5-2 . انواع ارزشیابی هاي آموزشی با توجه به ملاك مورد استفاده ...................................... 20
6-2 . شباهت وتفاوت پژوهش و ارزیابی آموزشی ............................................................... 21
7-2 . ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.......................................................................................... 23
8-2 . اندازه گیري.................................................................................................................... 24
9-2 . تشابه و تفاوت اندازه گیري و ارزیابی آموزشی ............................................................ 24
10-2 .تعریف آزمون................................................................................................................ 25
11-2 . انواع آزمونها با توجه به ویژگیهاي مورد اندازه گیري................................................. 26
12-2 . انواع آزمونها با توجه به ویژگیهاي مورد اندازه گیري................................................... 26
13-2 . انواع آزمونهاي تشریحی............................................................................................... 27
14-2 . انواع آزمونهاي عینی..................................................................................................... 28
15-2 .آزمونهاي عملکردي....................................................................................................... 28
16-2 .پیشینه ریاضیات............................................................................................................. 28
17-2 . آراء برخی متفکران در طول قرون در باب ریاضیات.................................................... 29
18-2 . عوامل موثر در یادگیري وپیشرفت ریاضیات............................................................... 31
19-2 .توانایی حل مسئله در ریاضیات..................................................................................... 33
1-19-2 . عوامل مؤثر در فرایند حل مسئله............................................................................. 39
20-2 .آموزش ریاضیات........................................................................................................... 40
21-2 . اهمیت آموزش مساله هاي کلامی در ریاضیات............................................................ 44
22-2 .آموزش ریاضیات به کمک رایانه.................................................................................... 47
23-2 . رویکرد سازنده گرایی در آموزش ریاضیات................................................................. 49
24-2 .نقش خانواده در آموزش ریاضیات................................................................................... 50
25-2 .ناتوانی یادگیري ریاضی..................................................................................................... 52
26-2 . نقش توجه در ناتوانی یادگیري ریاضیات........................................................................ 56
27-2 .ترس یا اضطراب از ریاضی................................................................................................ 58
1-27-2 .عوامل موثر در ترس یا اضطراب از ریاضی................................................................... 59
28-2 . نقش جنسیت دریادگیري ریاضیات.................................................................................. 63
29-2 . حیطه هاي محتوایی ریاضیات(چهارم ابتدایی).................................................................. 65
1-29-2 .تعریف محتوا................................................................................................................. 64
2-29-2 . انتخاب محتوا................................................................................................................ 65
3-29-2 . دیدگاههاي اساسی در انتخاب محتوا............................................................................ 66
4-29-2 . حیطه محتوایی اعداد...................................................................................................... 68
5-29-2 . حیطه محتوایی هندسه................................................................................................... 71
6-29-2 . حیطه محتوایی نمایش داده ها....................................................................................... 73
30-2 .مطالعات بین المللی تیمز.................................................................................................... 73
31-2 . اهمیت حضورایران در مطالعات بین المللی...................................................................... 75
32-2 . چگونگی محاسبه اعتبار وپایایی سئوالهاي تیمز................................................................. 76
33-2 . چگونگی مشارکت کشورهاي شرکت کننده درتهیه سوالهاي تیمز 2007
34-2 . توصیف نقاط معیار بین المللی در ریاضیات پایه چهارم تیمز 2007
35-2 . تحقیقات داخلی وخارجی دررابطه با موضوع تحقیق................................................ 80
36-2 . نحوه دست یابی دانش آموزان ایران به نقاط معیار بین المللی .................................. 81
37-2 .میانگین عملکرد دانش آموزان ایران در حیطه هاي محتوایی ریاضیات ....................... 83
38-2 .جایگاه ایران در تیمز 2007
39-2 . برخی ازنتایج منتشر شده مطالعات تیمز دررابطه باموضوع تحقیق................................. 85
3. فصل سوم-روش تحقیق..................................................................................................... 87
1-3 . روش تحقیق..................................................................................................................... 88
2-3 . جامعه تحقیق..................................................................................................................... 88
3-3 . روش تعین حجم نمونه و روش نمونه گیري ................................................................ 88
4-3 . ابزار اندازه گیري................................................................................................................ 89
5-3 . روش اجرا.......................................................................................................................... 90
6-3 .روش تجزیه وتحلیل آماري................................................................................................. 90
4. فصل چهارم –یافته هاي تحقیق ........................................................................................ 91
1-4 . مقدمه..................................................................................................................... ............ 92
2-4 . ارائه تحلیل توصیفی متغیرها................................................................................ ............. 93
3-4 .آزمون کلموگروف-اسمیرنف براي بررسی پیش فرض نرمال بودن....................... .......... 94
5. فصل پنجم –بحث ونتیجه گیري.......................................................................................... 106
1-5 .خلاصه ي تحقیق........................................................................................................ ...... 107
2-5 .بحث ونتیجه گیري............................................................................................................. 109
3-5 . پیشنهادات.......................................................................................................................... 110
4-5 . محدودیت ها..................................................................................................................... 111
پیوست 1
پیوست 2
منابع........................................................................................................................................... 122
الف)منابع فارسی...................................................................................................................... 122
ب)منابع لاتین...........................................................................................................................


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 174

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها