تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 97
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517446

پایان نامه ارشد رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی


پایان نامه ارشد رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی

چكيده
پژوهش حاضر با عنوان تعيين رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش به عنوان دارايي هاي ناملموس ولي
كليدي سازمان ها بالاخص در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران انجام شده است. دانش تنها دارايي شناخته
شده اي است كه وقتي ديگران در آن سهيم مي شوند، افزايش مي يابد. مفهوم سرمايه اجتماعي بر تعامل و ارتباطات
افراد در سازمان تاكيد دارد. تا آنجا كه سرمايه اجتماعي از دارايي هاي مهم هر سازماني است كه مي تواند در مديريت
دانش كمك كند و براي سازمان ها مزيت رقابتي پايدار ايجاد كند. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش را 055 نفر
از مديران و كارشناسان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران تشكيل مي دهند. كه از ميان 055 پرسشنامه كه به
صورت نمونه در دسترس توزيع شده، در نهايت 341 پاسخنامه جمع آوري و در محاسبات وارد گرديد. كه روايي آنها
با استفاده از روايي صوري و بر اساس نظر جمعي اساتيد مجرب و صاحب نظر تاييد شد. اعتبار و پايايي پرسشنامه ي
=5/ مديريت دانش با 30 گويه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 90 r و پرسشنامه سرمايه اجتماعي با 05 گويه با
5/ ضريب آلفاي كرونباخ 91 r= مورد تاييد قرار گرفت. پژوهش از نوع كاربردي و روش انجام آن توصيفي همبستگي -
و از نظر زماني يك بررسي مقطعي است. پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از "آيا بين مديريت دانش و
سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد؟" و با توجه به نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معني دار ميان
مولفه هاي مديريت دانش و سرمايه اجتماعي وجود دارد. در پاسخ به دو سوال اول پرسش هاي اين پژوهش:
"هر يك از مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي ومديريت دانش به طور جداگانه در جامعه مورد مطالعه تا چه ميزان است؟"
اينگونه نتيجه مي گيريم كه دو سطح سرمايه اجتماعي يعني تسهيم دانش و هويت سازماني در جامعه بسيار بالاست.
اعتماد متقابل و مديريت مشاركتي بالا، و مقدار همكاري در جامعه مورد مطالعه متوسط است. و در مورد مديريت
دانش نيز مي توان نتيجه گرفت خلق دانش در سطح متوسط و انتشار دانش و كاربرد دانش در سطح بالايي قرار دارد.
در پاسخ به سوال سوم: "مؤلفه هاي مديريت دانش نسبت به هم در جامعه چه رتبه اي دارد؟" رتبه بندي در جامعه
پژوهشي به قرار زير است: 3 انتشار دانش 0 كاربرد دانش 1 خلق دانش. در پاسخ به پرسش 4و 0 پژوهش: - - -
"آيا مديريت دانش و سرمايه اجتماعي با ويژگي هاي فردي كاركنان رابطه دارد؟" نتايج اجراي مدل هم خواني
مجذور كاي، نشان مي دهد مديريت دانش و سرمايه اجتماعي به مفهوم كلي با جنسيت، تحصيلات، پست سازماني،
5/ نوع استخدام، و سن رابطه معناداري ندارند زيرا سطح معني داري پيرسون در مجموع عوامل ذكر شده بيش از 50
است و فقط سرمايه اجتماعي به مفهوم كلي با تجربه خدمتي در جامعه آماري مورد مطالعه رابطه معنا داري دارد.

مساله پژوهش
مديريت دانش، مديريت دانايي يا مديريت اندوختههاي علمي به معناي در دسترس قررار دادن
نظاممند اطلاعات و اندوختههاي علمي است، به گونهاي كه به هنگام نياز در اختيار افرادي كه نيازمند
آنها هستند، قرار گيرند تا آنها بتوانند كار روزمره خود را برا برازدهي بيشرتر و مرو رتر انجرام دهنرد.
مديريت دانش شامل يك سري استراتژي و راهكار براي شناسايي، ايجاد، نمايندگي، پخرش وتطبيرق
بينش ها و تجارب در سازمان مي باشد. برنامه اجرايي مديريت اندوختههاي علمي برر ايرن دو جرز
اصلي بنا ميشود:
.3 فرآيندهايي كه اين اندوختهها را مديريت ميكنند.
.0 ابزار و تمهيداتي كه دسترسي به اين سرمايههاي علمي را آسان ميكنند.
مديريت دانش طيف وسيعي از فعاليت ها است كه برراي مرديريت، مبادلره، خلرق يرا ارتقراي
سرمايههاي فكري در سطح كلان به كار ميرود. مديريت دانش طراحي هوشرمندانه فراينردها، ابرزار،
ساختار و غيره با قصد افزايش، نوسازي، اشتراک يا بهبود استفاده از دانش است كه در هر كدام از سه
عنصر سرمايه فكري يعني ساختاري، انساني و اجتماعي نمايان ميشود. مديريت دانش فرايندي است
كه به سازمان ها كمك ميكند تا اطلاعات و مهرارت هراي مهرم را كره بره عنروان حافظره سرازماني
محسوب ميشود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشرده وجرود دارنرد، شناسرايي، انتخراب،
سازماندهي و منتشر نمايند. اين امر مديريت سازمان ها را براي حل مسائل يرادگيري، برنامره ريرزي
راهبردي و تصميم گيري هاي پويا به صورت كارا و مو ر قادر ميسازد.
در بدو امرر بره مرديريت دانرش فقرط از بعرد فرن آوري نگراه ميشرد و آن را يرك فنراوري
ميپنداشتند. اما به تدريج سازمان ها دريافتند كه برراي اسرتفاده واقعري از مهرارت كاركنران، چيرزي
ماوراي مديريت اطلاعات موردنياز است. انسان ها در مقابرل بعرد فنراوري و الكترونيكري، در مركرز
توسعه، اجرا و موفقيت مديريت دانش قرار ميگيرند و همين عامل انساني وجه تمايز مديريت دانش
از مفاهيم مشابهي چون مديريت اطلاعات است .

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:  مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی

فرمت پایان نامه : pdf

تعداد صفحات : 225

 

. تاریخچه مدیریت دانش

.  مفاهيم

مفهوم دانش

مدیریت دانش

 تعاریف مدیریت دانش

انواع دانش

ویژگي هاي دانش

روابط داده، اطلاعات، دانش

.  چرخه مدیریت دانش

.  مزایاي مدیریت دانش

اجزاء سازماني تشكيل دهنده مدیریت دانش

تدوین مدیریت دانش

 سازمان هاي دانشي

. یادگيري

 اصول مدیریت دانش

.  ماهيت چارچوب هاي مدیریت دانش

. زیرساختها و ابزارهاي مدیریت دانش

زیر ساخت فيزیكي

زیر ساخت انساني و اجتماعي

راهبردهاي مدیریت دانش

.  عوامل بنيادي موفقيت در مدیریت دانش

 مراحل اجرایي مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمان

استراتژي دانشي

منبع گرایي و دانش محوري

سه عنصر اساسي در معماري اطلاعات و مدیریت دانش
 ماهيت برخي از اطلاعات و دانش سازماني 

رویكرد مدیریت دانش در قبال متدها و پارادیم ها


 تركيب مدیریت دانش و نوآوري  رویكردهاي متفاوت به مدیریت دانش 

 مدیریت دانش یك ابزار استراتژیك


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 164

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها