تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 30
 • بازدید دیروز : 31
 • بازدید کل : 916647

پابان نامه ارشد بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش


پابان نامه ارشد بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش

چکیده
خلق و تسهیم دانش در توسعه هر کشوری نقش به سزایی دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه
بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی با نقش واسطه ای خلق وتسهیم دانش در بین
کارکنان دانشگاه شیراز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات
و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل 0011 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز
می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 782 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات به
صورت میدانی و ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه ای که مقیاس اندازه گیری آنها طیف 5 گزینه
ای لیکرت می باشد. از پرسشنامه های شیوه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، نوآوری
سازمانی جهت سنجش سازه های مورد نظر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار spss و روش تحلیل مسیر در پی بررسی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش در ارتباط بین
شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شیراز می باشد. یافته ها
نشان می دهند که بین مولفه های شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی رابطه معنی
داری وجود دارد و خلق و تسهیم دانش نقش واسطه را در رابطه با شیوه های مدیریت منابع انسانی و
نوآوری سازمانی ایفا می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که سطوح بالاتر شیوه های مدیریت منابع
انسانی سبب بهبود و ارتقای نوآوری سازمانی در کارکنان دانشگاه شیراز می شود. در واقع شیوه
مدیریت منابع انسانی، عامل پیش بین و تعیین کننده در نوآوری سازمانی کارکنان به حساب می آید.

واژگان کلیدی: شیوه های مدیریت منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش، خلق دانش،
تسهیم دانش

مقدمه
با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت موثر دانش در سازمان ها از اهمیت بالایی
برخوردار است، زیرا دانش به طور فزاینده ای به عنوان یک جز حیاتی برای سازمان ها شناخته شده
و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگی های افراد و ویژگی های گروه ها در شکل فرهنگ
سازمانی است که به عنوان یک عامل مهم، نقش کلیدی را در رد یا پذیرش دانش ایفا می کند
)سیکانک و اسریت، 7101 (. بر این اساس، برای اینکه بتوان از دانش به صورت کارآمد در جهت
حصول اهداف بهره برد، باید سیستم تهیه، ذخیره، پردازش و اشاعه دانش را به وجود آورد تا در هر
زمان و مکان دسترسی به دانش مورد نیاز فراهم شود. راه حلی که در چند سال اخیر توسط بسیاری
.)5-06 : از صنایع و سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته، مدیریت دانش است )هیکز و گالوپ، 7112
مدیریت دانش، استراتژی آگاهانه ای برای در دسترس قرار دادن دانش صحیح برای افراد ذیربط در
زمان مناسب برای کمک به افراد برای انجام وظایف خویش و بهبود عملکرد سازمانی است )نوناکا و
تاکوچی، 0995 (. درواقع، هدف آن دستیابی به دانش ذخیره شده در درون سازمان است تا از این
طریق به توسعه خدمات اثربخش، ایجاد نوآوری ها و در نهایت ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و
87 (. در این راستا دانشگاه ها عمده -90 : شایستگی سازمان منجر شود )شانکار و همکاران، 7113
ترین مراکز تولید و اشاعه دانش محسوب می شوند. ایجاد نوآوری ها و در نتیجه خلق دانش جدید
از دیرباز از مهم ترین کارکردهای موسسات دانشگاهی به شمار می آمده و در این راستا بیشترین
اهتمام جامعه دانشگاهی در ارتقای دانش و تقویت سرمایه های فکری با بهره مندی از منابع موجود
بوده است. این منابع نه تنها منابع اطلاعاتی، بلکه نیروهای فکری و منابع انسانی را نیز در بر می
گیرند که لازم است با بکارگیری شیوه های صحیح مدیریت منابع انسانی که شامل آموزش، استخدام،

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

فرمت پایان نامه : pdf

تعداد صفحات 154

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله 
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 
 مبانی نظری پژوهش
 شیوه های مدیریت منابع انسانی
 مقدمه 
-مدیریت منابع انسانی 
تعریف مدیریت منابع انسانی
 سیر تکامل مدیریت منابع انسانی
 اهداف مدیریت منابع انسانی
 وظایف مدیریت منابع انسانی 
 ویژگی های مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
 رویکردهای مدیریت منابع انسانی
 شیوه های مدیریت منابع انسانی.
انواع شیوه های مدیریت منابع انسانی
عوامل موثر بر شیوه های مدیریت منابع انسانی
 مدل های مختلف شیوه های مدیریت منابع انسانی
نمونه هایی برجسته از بهترین روش های HRM شرکت های هندی
چارچوب روش های مدیریت منابع انسانی
 نوآوری سازمانی
مقدمه 
تعریف نوآوری
 سیر تحول نوآوری
تفاوت خلاقیت و نوآوری
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری 
عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.
 مبانی نوآوری و شرایط بروز آن
 ویژگی های سازمان های نوآور
مروری بر مدل ها و چارچوب های قبلی.
 انواع نوآوری سازمانی
 مدل های نوآوری سازمانی

مدیریت دانش 
 مقدمه 
مفهوم داده، اطلاعات و دانش
 طبقه بندی انواع دانش
منابع دانش
 تاریخچه مدیریت دانش.
 تعاریف مدیریت دانش
 مدیریت دانش: یک حوزه میان رشته ای.
 اصول مدیریت دانش
 اهداف مدیریت دانش.
رویکردهای مدیریت دانش
 راهبردهای مدیریت دانش 
مزایای مدیریت دانش.
 موانع ایجاد و کاربرد دانش و مدیریت دانش در سازمان ها.
مدل های مدیریت دانش 
 فرآیند مدیریت دانش
 خلق دانش
 تسهیم دانش
 پیشینه تحقیق
 تحقیقات داخلی.
 نقد تحقیقات داخلی
 تحقیقات خارجی
 نقد تحقیقات خارجی
مدل و فرضیه های پژوهش
 تعریف متغیرها.
تعریف مفهومی
 تعریف عملیاتی 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 مقدمه
 روش تحقیق 
 جامعه آماری1
 شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 
 روش و ابزار گرد آوری داده ها 
 پایایی و روایی 
فنون تحلیل داده ها 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 مقدمه 
شاخص آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی 
 ماتریس همبستگی 
تحلیل مسیر .
 اثر مستقیم متغیرها
اثر غیر مستقیم متغیرها 
اثرات کلی متغیرها
مقایسه اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرها.
 واریانس تبیین شده.
 مشخصه های برازندگی مدل و مدل برازش شده .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها
 مقدمه
 بررسی فرضیه ها
محدودیت های تحقیق 
پیشنهاد ات برای کاربردی به مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها 
پیشنهادات برای محققان آینده.
نتیجه گیری کلی 
پیوست و ضمائم
پرسش نامه 
منابع فارسی
منابع انگلیسی


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1292

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پابان نامه ارشد بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش
 • بررسی نقش مدیران در انگیزش کارکنان بانک ملی ایران - مطالعه موردي شعب بانک ملی شرق تهران
 • پروژه ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی
 • بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی تطبیقی موضوع محیط زیست در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی پایه ششم دبستان در کشور های ایران و عراق
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها