تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 246
 • بازدید دیروز : 1048
 • بازدید کل : 507677

پایان نامه ارشد بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداري به برند پگاه گلستان


پایان نامه ارشد بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداري به برند پگاه گلستان

چکیده
ارتباطات در بازاریابی نقش عمدهاي در ایجاد وفاداري به برندهاي مختلف ایفا مینماید و با افزایش
ارتباطات بین شرکتها و مشتریان آنها، بر قدرت و وفاداري به برند این شرکتها افزوده میشود. از میان
ابزارهاي مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیتهاي ترفیعی همواره داراي نقش کلیدي بودهاند. با افزایش
رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهاي جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این
عرصه باید مزیتهاي رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهاي راهبردي که موجب تعهد و تکرار
مصرف، افزایش ارزش اقتصادي براي سهامداران و گسترش دامنه فعایتهاي اقتصادي فراسوي مرزهاي
جغرافیایی میشود وفاداري به برند است. با توجه به اهمیت وفاداري به برند براي شرکتها، بررسی اینکه
عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوي براي برند وفاداري ایجاد میکنند، امري ضروري است. هدف
از این تحقیق بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداري به برند پگاه گلستان در شهرستان گرگان
میباشد. جامعه آماري این تحقیق کلیه مصرفکنندگان در سطح شهر گرگان که نامحدود در نظر گرفته شده
طبق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب
شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. براي جمع آوري دادهها از پرسشنامه استاندارد
پژوهش بویل و همکاران استفاده شد و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات
لازم در محیط نرم افزاري لیزرل، با اعمال آزمونهاي مدل معادلات ساختاري و تحلیل عامل تاییدي، با
توجه به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاري نشانگر این امر
است که هزینه تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات نقدي و غیر نقدي با تاثیر گذاري بر ابعاد ارزش
ویژه برند بر ارزش ویژه برند تاثیر گذارند. همچنین آگاهی از برند با کیفیت ادراك شده و تداعیکنندههاي
برند به صورت مستقیم و کیفیت ادراك شده و تداعیکنندههاي برند بر وفاداري به برند نیز تاثیردارد.
کلید واژهها: تبلیغات، ترفیعات فروش، ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی از برند، کیفیت ادراك شده،
تداعیکنندههاي برند، وفاداري به برند)

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 180

 

 

فهرست مطالب
١- مقدمه
٢- بیان مساله
٣- ضرورت انجام تحقیق 
٤- مدل نظری تحقیق
٥- سوالات تحقیق
٦- فرضیھھای تحقیق 
٧- ھدف تحقیق
٨- روش انجام تحقیق 
٩- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
١٠ - روش و تجزیھ و تحلیل اطلاعات 
١١ - قلمرو تحقیق
١- قلمرو موضوعی
٢- قلمرو زمانی
٣- قلمرو مکانی
١٢ -جامعھ آماری، تعداد نمونھھا و روش نمونھ گیری
١- جامعھ آماری 
٢- تعداد نمونھ
٣- روش نمونھ گیری 
١٣ -تعاریف مفھومی و عملیاتي متغیرھای تحقیق .
١- بخش اول: تبلیغات .
٢- بررسی واژگان تبلیغ 
٣- تاریخچھ تبلیغات در دنیا 
١- تاریخ تبلیغات 
٢- تاریخچھ تبلیغات در ایران
٤- مفھوم تبلیغات 
٥- جایگاه تبلیغات در آمیختھ بازاریابی
٦- آمیختھ بازاریابی
٧- آمیختھ ترفیع 
٨- انواع تبلیغات 
٩- نقشھای تبلیغات
١٠ - کارکرد و اھمیت تبلیغات 
١١ - تصمیم گیری درباره بودجھ تبیلغ ..
١٢ - تصمیمات عمده در امور تبلیغات وآگھیھا 
١- مشخص کردن ھدف
٢- تصمیمات در مورد بودجھ آگھی 
٣- تصمیمات در مورد پیام 
٤- تصمیمات درمورد رسانھ آگھی 
۵- ارزیابی عملیات آگھی 
١٣ - بررسی اثربخشی تبلیغات .
١٤ - اصول تبلیغات اثر بخش 
١- اصل سادگی 
٢- اصل تمایز
٣- اصل خلاق یت 
٤- اصل سینرژی 
١٥ - مدل سلسلھ مراتب اثرات 
١- بخش دوم: ترفیعات فروش(پیشبرد فروش)
٢- ماھیت و اھمیت ترفیعات و تشویقات
٣- روشھای ترفیع 
٤- اھمیت ترفیع در بازاریابی جدید .
٥- عوامل موثردرترکیب ترفیع 
٦-آمیختھ ترفیع و تشویق 
٧- ابزارھای تروفیع 
٨- استراتژیھای ترفیع فروش(پیشبرد فروش
٩- ھدف پیشبرد فروش 
١٠ - تصمیمات عمده درباره ترفیع
١- تعیین ھدفھا
٢- انتخاب ابزارھائی برای ترفیع کالای مصرفی
٣- انتخاب ابزار برای پیشبرد فروشھای تجاری 
٤- انتخاب ابزار برای ترفیع نیروی فروش 
٥- تھیھ برنامه
٦- پیش آزمون
٧- اجرا و ارزیابی برنامھ 
١١ - ابزارھای عمده ترفیع کالاھای مصرفی
١٢ - ابزارھای ترفیع تجاری 
١٣ - ابزارھای ترفیع نیروی فروش و بازرگانی 
١٥ - تصمیمات اصلی در امورترفیع فروش (پیشبرد فروش) 
١- تعیین اھداف پیشبرد فروش 
٢- انتخاب ابزار پیشبرد فروش 
٣- ایجاد برنامھ پیشبرد فروش 
٤- آزمایش قبلی
٥- اجرا 
٦- ارزیابی نتایج 
١-بخش سوم: وفاداری بھ برند 
٢- وفاداری 
٣- انواع وفاداری مشتری
٤- مراحل توسعھ وفاداری 
١-وفاداری شناختی 
٢-وفاداری احساسی 
٣-وفاداری کنشی 
٤- وفاداری در عمل
٥-رویکردھای وفاداری
٦- حالت وفاداری
١- وفاداری
٢-وفاداری پنھان 
٣-عدم وفاداری 
٤-وفاداری کاذب 
٧- مفھوم برند 
٨- اھمیت برند
٩- مزایای برند 
١- مزایای برند برای مشتری 
٢- مزایای برند برای شرکت 
١٠ - وفاداری بھ برند 
١١ - اھمیت وفاداری بھ برند
١٢ - ارزش وفاداری بھ برند 
١٣ - وفاداری مشتریان بھ برند و ابعاد سنتی آن
١٤ - طبقھ بندی وفاداری برند بر مبنای نوع بازار
١٥ - ویژگيھای وفاداری بھ برند 
١٦ - مزایای وفاداری بھ برند 
١٧ - ایجاد وفاداری بھ مارک تجاری 
١- معرفی شرکت پگاه 
٢- تاریخچھ شرکت پگاه(صنایع شیر ایران).
٣- تاریخچھ شرکت پگاه گلستان
٤- برند پگاه گلستان .
٥- ساختار سازمانی شرکت پگاه گلستان 
٦- اھداف کلان شرکت پگاه گلستان
٧- چشم انداز و ماموریتھا
.......

.....

.....


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 195

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها