تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517449

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی مورد مطالعه بانک پارسیان


پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی مورد مطالعه بانک پارسیان

چكيده
بازارگرايي قلب تپنده مديريت و استراتژي بازاريابي مدرن است و كسب و كاري كه
بازارگرايياش را افزايش دهد، عملكرد بازارش را بهبود خواهد بخشيد . بازارگرايي، فرهنگي
سازماني است كه با حداكثر كارا يي و اثربخشي، رفتارهاي لازم جهت خلق ارزش برتر براي
مشتريان و در نتيجه عم لكرد برتر مستمر براي كسب و كار فراهم مي كند . بازارگرايي نه تنها
براي خارج از سازمان، بلكه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهاي داخلي يك كشور و بلكه در
بازارهاي بين المللي و جهاني هم مورد توجه است
در اين تحقيق تلاش شده است تا به بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي در بانك
پارسيان پرداخته شود . اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي - پيمايشي
است. جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق و بدست آوردن نتايج از نرم افزار ليزرل و آزمون تحلي ل
مسير استفاده شده است.
نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات اين پژوهش نشان داد كه بازاريابي داخلي به طور مثبتي بر
تعهد سازماني تاثير دارد . تعهد سازماني به طور مثبتي بر رفتار شهروندي سازماني و بازارگرايي
تاثير دارد. همچنين رفتار شهروندي سازماني به طور مثبتي بر بازارگرايي تاثير دارد.
كليدواژه: بازارگرايي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني، بازاريابي داخلي.

مقدمه
مفهوم بازاريابي كه در مقابل رويكردهاي فروش و توليد قرار دارد، پارادايم اغلب و اساس بازاريابي مدرن را
تشكيل مي دهد و به هماهنگي همه فعاليت ها و بخش هاي سازمان در جهت شناخت و تأمين
نيازهاي مشتريان به منظور افزايش سودآوري تأكيد دارد. در مفهوم جديد بازاريابي، بازارگرايي به
فرايندها و فعاليت هاي مربوط به پياده كردن مفهوم بازاريابي مي پردازد. علي الاصول سازمانهاي بازارگرا
مي توانند با پيش بيني بهتر تغييرات محيطي و نشان دادن واكنش به آن به عملكرد بهتري از ساير رقبا
دست يابند.
در اين پژوهش، محقق بدنبال بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني
و بازارگرايي در بين كاركنان بانك پارسيان شهر تهران است كه در فصل اول به كليات طرح اشاره شده
است. در اين فصل بيان مساله تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف و فرضيه هاي تحقيق، قلمرو
تحقيق و واژه هاي تحقيق ارائه شده است.

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 171

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
1-1 ) بيان مساله 
2-1 ) ضرورت و اهميت مساله
3-1 ) اهداف تحقيق
4-1 ) فرضيات تحقيق
5-1 ) قلمرو تحقيق
1-5-1 ) قلمرو موضوعي
2-5-1 ) قلمرو مكاني 
3-5-1 ) قلمرو زماني
6-1 ) تعريف واژگان
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
1-2 ) بازاريابي داخلي
1-1-2 ) ديدگاههاي تاريخي بازاريابي داخلي
2-1-2 ) تعريف بازاريابي داخلي
3-1-2 ) تفسير مفهوم بازاريابي داخلي.
4-1-2 ) اصول اساسي بازاريابي داخلي.
5-1-2 ) عناصر آميخته بازاريابي داخلي
1-5-1-2 ) رسالت سازمان...
2-5-1-2 ) بهبود و توسعه كاركنان.
3-5-1-2 ) پاداش
6-1-2 ) مراحل ايجاد و تكامل بازاريابي داخلي
7-1-2 ) تكنيكهاي بازاريابي داخلي.
8-1-2 ) مدل بازاريابي داخلي.
9-1-2 ) ايفاگران نقش در بازاريابي داخلي....
1-9-1-2 ) مديريت....
2-9-1-2 ) مديريت منابع انساني..
3-9-1-2 ) كاركنان.....
2-2 ) تعهد سازماني.
1-2-2 ) مفهوم و تعريف تعهد سازماني...
2-2-2 ) انواع تعهدسازماني...........
3-2-2 ) عوامل موثر بر تعهد سازماني.
1-3-2-2 ) مشخصه هاي فردي..........
2-3-2-2 ) مشخصه هاي سازماني........................................................................................................................................... 38
4-2-2 ) ضرورت توجه به تعهد سازماني................................................................................................................................. 40
3-2 ) رفتار شهروندي سازماني.................................................................................................................................................. 41
1-3-2 ) مفهوم و تعريف رفتار شهروندي سازماني............................................................................................................... 41
2-3-2 ) ابعاد رفتار شهروندي سازماني................................................................................................................................... 42
3-3-2 ) پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني......................................................................................................................... 44
4-2 ) بازارگرايي............................................................................................................................................................................ 46
1-4-2 ) تعريف بازارگرايي.......................................................................................................................................................... 46
2-4-2 ) انواع رفتارهاي بازارگرايي........................................................................................................................................... 47
3-4-2 ) ويژگيهاي سازمان هاي بازارگرا................................................................................................................................. 49
4-4-2 ) ديدگاههاي بازارگرايي معاصر.................................................................................................................................... 50
1-4-4-2 ) ديدگاه تصميم گيري شاپيرو .................................................................................................................................. 51
2-4-4-2 ) ديدگاه هوشمندي بازار كوهلي و جاورسكي..................................................................................................... 52
3-4-4-2 ) ديدگاه رفتاري مبتني بر فرهنگ نرور و اسلاتر............................................................................................... 54
4-4-4-2 ) ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت.................................................................................................................... 55
4-4-4-2 ) ديدگاه مشتري گرايي ديشپند و همكاران......................................................................................................... 55
5-2 ) پيشينه تحقيق ................................................................................................................................................................ 57
1-5-2 ) مطالعات انجام شده داخلي ..................................................................................................................................... 57
2-5-2 ) مطالعات انجام شده خارجي...................................................................................................................................... 59
6-2 ) معرفي بانك پارسيان........................................................................................................................................................ 62
1-6-2 ) تاريخچه بانك................................................................................................................................................................ 62
2-6-2 ) بيانيه ماموريت بانك پارسيان.................................................................................................................................... 62
3-6-2 ) چشم انداز بانك پارسيان............................................................................................................................................ 63
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه.............................................................................................................................................................................................. 64
1-3 ) روش تحقيق....................................................................................................................................................................... 64
2-3 ) جامعه آماري ...................................................................................................................................................................... 65
3-3 ) حجم نمونه ......................................................................................................................................................................... 66
4-3 ) روش نمونه گيري.............................................................................................................................................................. 67
5-3 ) ابزار تحقيق......................................................................................................................................................................... 67
6-3 ) روائي و پايائي تحقيق....................................................................................................................................................... 69
1-6-3 ) روائي پرسشنامه............................................................................................................................................................ 69
2-6-3 ) پايائي پرسشنامه........................................................................................................................................................... 69
7-3 ) روش گردآوري داده ها .................................................................................................................................................... 71
9-3 ) روش هاي آماري مورد استفاده .................................................................................................................................... 73
1-9-3 ) تحليل عاملي تاييدي.................................................................................................................................................. 73
2-9-3 ) تحليل مسير.................................................................................................................................................................. 74
خلاصه............................................................................................................................................................................................. 75
فصل چهارم: آزمون فرضيه ها
مقدمه.............................................................................................................................................................................................. 76
1-4 ) توصيف داده هاي جمعيت شناختي............................................................................................................................. 77
1) جنسيت........................................................................................................................................................................ 77 -1-4
2-1-4 ) وضعيت تاهل................................................................................................................................................................. 78
3-1-4 ) سن.................................................................................................................................................................................. 79
4-1-4 ) تحصيلات...................................................................................................................................................................... 80
5-1-4 ) سابقه كار در بانك پارسيان...................................................................................................................................... 81
2-4 ) بررسي وضعيت سوالات و متغيرهاي تحقيق............................................................................................................. 82
3-4 ) آزمون فرضيات تحقيق.................................................................................................................................................... 84
1-3-4 ) تحليل عاملي تاييدي.............
2-3-4 ) بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيه ها.....
3-3-4 ) نتايج نيكوئي برازش مدل................
4-4 ) بررسي نقش متغيرهاي جمعيت شناختي در متغيرهاي تحقيق......
خلاصه........
فصل پنجم: خلاصه تحقيق و نتيجه گيري
مقدمه...........
1-5 ) خلاصه تحقيق.........
2-5 ) تحليل يافته هاي پژوهش.........
3-5 ) ارائه راهكارها و پيشنهادها........
4-5 ) محدوديت هاي تحقيق...........
5-5 ) پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده.......


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 172

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها