تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 104
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517453

پایان نامه مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي


پایان نامه مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي

چكيده:
در عصر حاضر, تمدن غرب بر همة عالم احاطه پيدا کرده است. علوم انساني که نشأت گرفته از
همين تمدن و مبتني بر مباني آن هستند, کار راهبري و فرماندهي اين جريان را بر عهده دارند. در اين
هم نقش ويژهاي دارد. از طرفي, نظامي اسلامي که بر پاية مباني اسلامي مستقر شده « مديريت » بين
ضمن نياز به مديريتي اسلامي, با مباني علوم انساني مدرن و از جمله مباني مديريت غربي تعارضاتي
پيدا خواهد کرد. هدف اين پايانامه مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي است و
آيا تفاوتي بين مباني مديريت غربي » : سؤالي که اين تحقيق ميکوشد تا به آن پاسخ دهد اين است که
منظور از مباني, مباني فکري و بسترها و زمينههاي شکلگيري .«؟ با مباني مديريت اسلامي وجود دارد
نظريههاي سازمان و مديريت در غرب مدرن است که از ديدگاه اسلامي نيز بررسي شدهاند. سه
فعاليت عمده که در اين تحقيق صورت گرفته عبارتند از: ۱‐ مطالعة سيرتطور نظريههاي مديريت
غربي ۲‐ مطالعه گذراي تمدن غرب و برخي مؤلفههاي آن ۳‐ احصاء مباني مديريت غربي و مقايسه
با مباني انديشه و در نتيجه مباني مديريت اسلامي.
اين تحقيق از حيث هدف يک تحقيق بنيادي و از حيث روش، ماهيتاً کتابخانهاي است. روش
گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از نوع کتابخانهاي ميباشد. نتايج تحقيق نشان ميدهد که مباني
مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي مغايرت دارد لذا با توجه به ابتناء مباني فکري احصاء شده
براي مديريت غرب بر پيشفرضهاي بنيادين و اساسي از جمله ماديانگاري عالم, مديريت غربي, از
حيث مباني, کاربردي در جهت مديريت اسلامي ندارد.
كليد واژهها: مديريت اسلامي, مديريت غربي, انسان, سازمان, مدرنيته, سرمايهداري.

مقدمه:
گسترش روزافزون سازمانها و سيطره آنها بر زندگي بش ِ ر امروز که حاصل تمدن نوين غرب و
نگاه جديد آنها به عالم است, اهميت و نقش مديريت را بيش از پيش نشان ميدهد. هر چند در
تمدنهاي قديمي هم به نوعي سازمان و مديريت بر آن وجود داشت, اما شکل نوين سازمانها که در
ارتباط با نظام سرمايهداري غرب, ظهور و بروز پيدا کرد, مربوط به بعد از وقوع انقلاب صنعتي در
غرب است. در اين دوران با تغيير نگاه بشر جديد و ارزشپنداري سود و منفعت دنيوي در نظر او,
کارخانهها و صنايع بزرگ يکي پس از ديگري بوجود آمدند. توليد انبوه کالاها و خدمات نياز مبرم
نظام سرمايهداري براي متوقف نشدن انباشت سرمايه و روند سودآوري کارخانهها بود. با گذشت
زمان تعداد و دامنة فعاليت سازمانها گستردهتر شد؛ در نتيجه نياز به مديريتي با همان مباني نظام
سرمايهداري روز به روز بيشتر شد. نظريههاي سازمان و مديريت هم با همين نگاه و جهت افزايش
کارآيي و ثمربخشي واحدهاي توليدي و سازمانها تدوين شدند.

 

رشته پایان نامه : مديريت اجرايي

فرمت پایان نامه  : pdf

تعداد صفحات : 207

 

فهرست مطالب
فصل اول‐کليات تحقيق 
مقدمه 
١‐ بيان مسأله 
٢‐ ضرورت تحقيق
٣‐ هدف اين تحقيق 
٤‐ سوالها و فرضيهها 
٥‐ روش انجام تحقيق
فصل دوم‐ مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
١‐ تعريف مديريت 
٢‐ مديريت غربي
٣‐ سازمان در مديريت غربي
٤‐ مديريت اسلامي 
٥‐ سير تاريخي نظريه هاي مديريت
١‐ نسل اول نظريه هاي مديريت و سازمان: سازمان گرايي
٢‐ نسل دوم نظريه هاي مديريت و سازمان: انسان گرايي
٣‐ نسل سوم نظريه هاي مديريت و سازمان: انسجام گرايي 
٦‐ تمدن نوين غرب 
٧‐ مدرنيته 
١‐ مدرنيته و توسعه 
٢‐ مدرنيته و علوم انساني
٣‐ مدرنيته و مديريت غربي
٤‐ مدرنيته و مديريت اسلامي
٨‐ نظام سرمايهداري غرب
۱‐ خودبنيادي و سوبژکتيويسم 
۲‐ ک  مي انگاري استيلاجويانه (نسبت تکنيکي با عالم و آدم) 
۳‐ سودمحوري 
٤‐ تغيير مفهوم کار 
٥‐ عقل کارافزا و ابزاري 
٦‐ اقتصاد کالايي 
٧‐ بينش جزئينگر، تخصصي و کميانديش 
٨‐ بازار
٩‐ انباشت سرمايه 
١٠ ‐ گسترش توليد و رفاه مادي ظاهري و در عين حال گسترش فقر مدرن 
١١ ‐ گسترشگرايي 
١٢ ‐ اقتصاد تکنيکي 
٩‐ اومانيسم
١٠ ‐ پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق 
مقدمه .
١‐ نوع و روش تحقيق
١‐ تحقيقات علمي بر اساس هدف
٢‐ تحقيقات علمي بر اساس ماهيت مسأله
٢‐ روش گردآوري اطلاعات
٣‐ تجزيه و تحليل دادهها 
فصل چهارم: مقايسه مباني مديريت غربي و مديريت اسلامي 
مقدمه 
١‐ مفروضات بنيادين 
١‐ شناختشناسي
٩ ٢‐ هستي شناسي
٣‐ انسان شناسي
٤‐ روش شناسي 
٥‐ ارزش شناسي 
٢‐ مباني مديريت غربي
٣‐ مباني مديريت اسلامي
٤‐ مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي
١‐ انسان در نظام مديريت غربي
١‐ روانشناسي مدرن در مديريت غربي 
٢‐ انسان در نظام مديريت اسلامي
۳‐ عقلانيت ابزاري در مديريت غربي
٤‐ عقلانيت ديني در مديريت اسلامي
٥‐ اخلاق پروتستاني در مديريت غربي
١‐ پروتستانيسم و اومانيسم .
٦‐ اخلاق اسلامي در مديريت اسلامي
۷‐ تکنولوژي مدرن در مديريت غربي .
١‐ ماهيت تکنولوژي 
٢‐ ولايت تکنولوژي 
٨‐ گزينش تکنولوژي در مديريت اسلامي
٩‐ داروينيسم اجتماعي در مديريت غربي 
١٠ ‐ عدالت اجتماعي در مديريت اسلامي 
١١ ‐ کميتگرايي در مديريت غربي .
١٢ ‐ کيفيتگرايي در مديريت اسلامي 
١٣ ‐ تخصصگرايي افراطي در مديريت غربي 
١٤ ‐ تقسيمکار عادلانه در مديريت اسلام
١‐ شايسته سالاري
٢‐ تناسب با تفاوت هاي طبيعي .
٣‐ فرصت هاي برابر
١٥ ‐ توليد انبوه، مصرف انبوه در مديريت غربي 
١٦ ‐ توليد بومي، مصرف معقول در مديريت اسلامي
١٧ ‐ سودمحوري اساس مديريت غربي 
١٨ ‐ خدامحوري اساس مديريت اسلامي 
٥‐ مقايسه تطبيقی مبانی مديريت غربی با مباني مديريت اسلامي 
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها 
مقدمه
١‐ نتايج تحقيق
٢‐ محدوديتهاي تحقيق 
٣‐ پيشنهادها 
٤‐ پيشنهاد تحقيقات آينده 
منابع


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 245

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها