تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 113
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517462

پایان نامه ارشد تدوین نقشه استراتژی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن


پایان نامه ارشد تدوین نقشه استراتژی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

چکیده
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به عنوان يک سازمان غیرانتفاعی تا حد بسیار مطلوبی در تحقق ماموريتش موفق
بوده است اما همواره دچار مشکلاتی اعم از هدررفت سرمايه و منابع مالی، وقت، انرژی و سرمايه های فکری و انسانی
در بعضی حوزه هاست که باعث بروز صدماتی در اجرای برنامه های عملیاتی و اقدامات و امور برنامه ريزی شده
گرديده است. به عنوان مثال علیرغم هزينه کرد زيادی که در بخش تاسیسات و مستقلات داشته است اما همچنان فاقد
استانداردهای لازم در اين حوزه است. پارکینگ ها، ترمینال پروازهای داخلی و خارجی از استانداردهای بین المللی
برخوردار نیستند. هندلینگ بار دچار مشکلات است و نارضايتی هايی در اين زمینه از سوی مسافران وجود دارد. تکريم
مشتری بخصوص در ترمینال پروازهای خارجی به خوبی صورت نمی گیرد.
وضعیت مطلوب وضعیتی است که در آن اين مشکلات مرتفع شده باشد نحوه چینش نوارهای نقاله بصورتی
باشد که دسترسی مسافر به بار را با سهولت و سرعت بیشتری ممکن سازد. تهويه سالن ها و سیستم گرمايشی و
سرمايشی بهینه سازی شود. سیستم گردش بار در اغلب ايرلاين ها )تحويل،انتقال و اخذ( نظارت و عیب يابی شود.
پارکینگ ها بر اساس نوع تردد و طول مدت توقف بین کارمندان و مسافران و تاکسی های فرودگاه سازمان دهی و
تفکیک شود و بر نحوه پارک خودروها نظارت شود تا مانع هرج و مرج و بی نظمی گردد.
پیشنهاد اين تحقیق برای بهبود وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن در
طراحی و تدوين نقشه استراتژی فرودگاه است.
اين پژوهش براساس ماهیت و روش، يکک پکژوهش توصکیفی پیمايشکی اسکت. در ايکن پکژوهش از روش هکای -
مطالعه ای کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، گردآوری داده های پکژوهش از طريکق پرسشکنامه هکای تخصصکی و
مصاحبه با افراد صاحب نظر صورت پذيرفته است.
در مدل نقشه استراتژی بدست آمده بعد مالی سازمان در در پايین ترين سطح قرار مکی گیکرد و تکاریر مسکتقیمی بکر
ماموريت سازمان دارد. بعد رشد و يادگیری در سطح دوم و به ترتیب بر ابعاد فرايندهای داخلی، مشکتری و ماموريکت
اررگذار است. بعد فرايندهای داخلی در سطح سوم قرار گرفت که تنها بر بعد مشتری تاریر گذار اسکت. آخکرين سکطح
متعلق به بعد مشتری است که ماموريت سازمان را تحت تاریر قرار می دهد.
با توجه به نتايج حاصل شده،بعد رشد و يادگیری بیشترين تاریر را بر ابعاد ديگر دارد،ايکن بکدان معناسکت سکازمان
زيربط توجه ويژه ای به توسعه اين بعد در وجوه مختلف داشته است.در حالیکه هیچ ارتباطی میان فرايندهای داخلکی و
ماموريت سازمان ونیز بعد مالی بر ابعاد رشد و يادگیری،فرايندها و مشتری مشاهده نمی شود که نیازمند توجه سکازمان
به توسعه اين روابط می باشد.
واژگان کلیدی: کارت امتیازی متوازن، استراتژی

مقدمه
اندازه گیری عملکرد از جمله بهتکرين راه هکای بدسکت آوردن اطلاعکات بکرای تصکمیم گیکری در
سازمان ها است. بین سال های 1850 تا 1975 سازمان ها می توانستند تنهکا بکا تصکمیم گیکری براسکاس
اندازه های مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افکزايش رقابکت در بازارهکا ، مکديران
علاوه بر اندازه های مالی نیازمند آگاهی از ساير جنبه های عملکرد سازمان نیز می باشند. بکدين منظکور
بسیاری از سازمان ها اندازه هايی را که بیانگر وضعیت سلامت سازمانشان است گسترش داده اند. ايکن
اندازه ها کمک خواهند نمود تا عملکرد و تلاش هکای بهبکود فرآينکد در مسکیر خکود هکدايت شکوند.
همچنین می دانیم سیستم های ارزيابی عملکرد در شرايط فعلی نسکبت بکه گذشکته تغییکرات نگرشکی
زيادی داشته اند. بر همین اساس دسته بندی دو نگرش اندازه گیری عملکرد سنتی و نوين می توانکد بکه
درک صحیح تر آنها کمک کند.
در نگرش سنتی مهمترين هدف، ارزيابی، قضاوت و سنجش عملککرد فکرد در راسکتای يکادآوری
نمودن وی نسبت به عملکرد خويش است که بیشتر بر نارسائی ها و نقاط ضعف فرد تأکیکد و نکو عی
واکنش های منفی هشدار دهنده را در بطن خود به همراه دارد. در حالیککه در نگکرش نکوين ، فلسکفه
وجودی ارزيای، بر رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزيابی شونده تمرکز دارد که رويکرد آن به تحقکق
اهداف و راهبردهای سازمان معطوف است.
از اينرو اندازه گیری عملکرد می تواند به عنوان يکی از مهمترين ابزارهای تضمین اجرای دقیق و به
موقع استراتژی ها 1 در يک سازمان به حساب آيد. بمنظور ايجاد و بکارگیری اين اندازه هکا روش هکای
مختلفی توسعه يافته اند که يکی از آنها کارت امتیازی متوازن می باشد.

 

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 208

 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه
 بیان مسأله 
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
فرضیات 
سؤالات تحقیق
هدف تحقیق
 نوع و روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات 
 ابزار گردآوری اطلاعات 
جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
 قلمرو زمانی تحقیق
 چشم انداز 
مأموريت 
 استراتژی 
 نقشه استراتژی 
 برنامه ريزی استراتژيک 
 مديريت استراتژيک 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
 مقدمه 
 بخش اول:مرور ادبیات برنامه ريزی استراتژيک 
برنامهريزی 
 اجزای فرايند برنامه ريزی 
 مراحل برنامهريزی
 انواع برنامهريزی
استراتژی
مفهوم استراتژی 
انواع استراتژیها 
 مديريت استراتژيک 
 فرآيند مديريت استراتژيک 
مزايا و محدوديت های مديريت استراتژيک 
منشأ جايگاه های استراتژيک
سطوح مديريت استراتژيک 
 الگوی مديريت استراتژيک
 مديريت از طريق جهتگیری استراتژيک 
 برنامه ريزی استراتژيک
خصوصیات برنامه ريزی استراتژيک جامع 
فوايد برنامه ريزی استراتژيک
 فرآيند برنامه ريزی استراتژيک
مدل ها در فرآيند برنامه ريزی استراتژيک
 جمع بندی، بررسی و تحلیل برنامه ريزی استراتژيک 
 چارچوب جامع برای تدوين استراتژی 
نقشه استراتژی 
تعريف و مفهوم نقشه استراتژی
 برقراری روابط بین منظرهای نقشه استراتژی در سازمان های مختلف
پیاده سازی نقشه استراتژيک 
 کاربرد نقشه استراتژيک 
 سیستم های ارزيابی عملکرد 
 روند تغییرات در اندازه گیری عملکرد 
 ويژگی سیستم های ارزيابی عملکرد 
 نگرش نوين به ارزيابی عملکرد 
 کارت امتیازی متوازن
تعريف کارت امتیازی متوازن 
مناظر کارت امتیازی متوازن 
مسیر تکاملی کارت امتیازی متوازن 
کارت امتیازی متوازن به عنوان يک سیستم مديريت استراتژيک
فرآيند ساخت کارت امتیازی متوازن 
 بررسی ارتباط معیارهای کارت امتیای متوازن با استراتژی
بکارگیری کارت امتیازی متوازن
دستاوردهای استفاده از روش امتیازی متوازن 
 مزايا و معايب کارت امتیازی متوازن
 دلايل استفاده از کارت امتیازی متوازن 
 نکات مهم کارت امتیازی متوازن
 بخش دوم:مرور ادبیات نقشه استراتژی 
تاريخچه و محدوده جغرافیايی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
 مأموريت فرودگاه شهید هاشمی نژاد
 بخش سوم 
فصل سوم: روش تحقیق
 مقدمه 
روش پژوهش 
 نوع تحقیق 
 مدل مفهومی تحقیق 
جامعه و نمونه مورد بررسی .
روش و ابزار گردآوری اطلاعات 
 روائی و پايائی ابزار گردآوری داده ها .
 روش تجزيه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم: يافته های تحقیق
 مقدمه 
بخش اول: آمار توصیفی - 
ويژگی های جمعیت شناختی پاسخگويان -

 آمار توصیفی مرتبط با پاسخگويی مشارکتکنندگان 
 اعتبار سنجی مدل تحقیق به روش مدل معادلات ساختاری -
 تحلیل عاملی تائیدی يا
مدل ساختاری )مدل تحلیل مسیر
 برازش مدل ساختاری )مدل تحلیل مسیر
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
 مقدمه -
 مروری بر فرضیات تحقیق 
 تحقیق نتايج فرضیات 
 پیشنهادات برآمده از نتايج تحقیق 

 محدوديت های تحقیق 
منابع و مآخذ
پیوست ها

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 237

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها