تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 26
 • بازدید دیروز : 31
 • بازدید کل : 916643

بررسی نقش مدیران در انگیزش کارکنان بانک ملی ایران - مطالعه موردي شعب بانک ملی شرق تهران


بررسی نقش مدیران در انگیزش کارکنان بانک ملی ایران - مطالعه موردي شعب بانک ملی شرق تهران

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق این است که مشخص نماید نقش مدیران در ایجاد انگیزه شغلی کارکنان
بانک ملی چیست؟ این تحقیق در سطح 121 واحد بانک ملی ایران اداره امور شرق تهران انجام گرفته
است. تعداد 445 برگ پرسشنامه شامل: 1. پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن، جنس، مقطع ورشته
تحصیلی 2. پرسشنامه تکنیکهاي موثر مدیریتی بر انگیزش کارکنان بین کارکنان توزیع که تعداد 171
برگ پرسشنامه عودت گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر اجرا پیمایشی –توصیفی
میباشد و درصدد است تا با استفاده از نمونههاي واقعی نتایج را به کل جامعه آماري تعمیم دهد. در
تجزیه تحلیل دادهها براي به دست آوردن ارتباط بین متغیرهاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و از
آزمون آلفاي کرونباخ استفاده میشود. با استفاده از این تحقیق مشخصشد: عوامل محتوایی و زمینهاي
انگیزش، صلاحیت، هدفگذاري، ابعادتشویقی، مشورتی، نکته سنجی و بازخورد مدیران در وضعیت
مناسبی قراردارند که این موارد باعث بهینهسازي سازمان میگردد به عبارت روشنتر سبب میشود کارکنان
وظایف خود را با رغبت و اشتیاق بیشتري انجام دهند.
کلید واژه: نقش مدیران – هدف گذاري سازمان – انگیزه – نیروي انسانی – بهره وري

مقدمه سازمانها مجموعهاي متشکل از عوامل انسانی، فناوري، ساختاري، فرآیندي، فرهنگی و دیگر موارد همانند در بسترهاي محیطی هستند، که در راستاي تحقق مجموعه هدفهاي از پیش تعیین شده و 21 ). در برداشتی : ماموریتهاي محوله، در تعامل با یکدیگر فعالیت مینمایند(استوار و همکاران، 1382 کلی در یک سازمان، حداقل سه نوع منافع سازمانی، مدیریتی و کارکنان، در تعامل با یکدیگر قرار دارد. این منافع میتوانند در طیفی از تعاملات همسو تا تعاملات کاملا غیرهمسو قرار گیرند. از طرف دیگر باید توجه داشت که پاسخگویی به منافع هر سه گروه از گروههاي یاد شده حائز اهمیت بوده و میبایست مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر تمرکز خود را بر یکی از سه بعد مورد اشاره یعنی بعد کارکنان قرار داده و بدلیل اهمیت این رکن، بیتوجهی به خواست و تامین نیازهاي مورد نظر آنها غیر .(12 : قابل اجتناب است(انواري، 1387 تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون در اختیار سازمان، چون نیروي کار، 22 ). وجود ساختار : سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات و غیره، هدف تمامی مدیران است(دفت، 1374 سازمانی و روابط و تعاملات مناسب، روشهاي اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاي کار متعادل و از همه مهمتر نیروي انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی نیل به استفاده مؤثر و 45 ). مشارکت کارکنان در امور و تلاشهاي : کارآمد از منابع سازمانی است(رحیمدل قادر، 1382 هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاري میتواند بر میزان بهرهوري بهویژه در محیطهاي متلاطم 69 ). نیروي انسانی برخوردار از انگیزههاي بیشتر، جهت : و توأم با ناامنی بیفزاید(سیدعباس زاده، 1370 فعالیت در سازمان، تلاش خود را در راستاي بهبود عملکرد سازمان و سایر ذینفعان، باشدت بیشتري 109 ). چنین جریاناتی، باعث ایجاد نوعی همسویی : دنبالهگیري مینماید(صدیقی و آخوندي، 1380 منافع در سازمان شده که تحقیق حاضر وضعیت اثرگذاري و شیوه عمل ایجاد انگیزه در بانک ملی است در این فصل در ابتدا اقدام به معرفی موضوع تحقیق شده و در گام بعدي مساله تحقیق تشریح شده و اهمیت و ضرورت اجرایی تحقیق مورد واکاوي قرار میگرد و در نهایت اهداف، محدودهها، محدودیتها و واژگان و اصطلاحات تحقیق تشریح میگردد.

 

فرمت پایان نامه  PDF

تعداد صفحات 185

 

چکیده
فصل اول: بیان مسأله
-1-1 مقدمه................................................................................................................... 2
-2-1 بیان مسأله.............................................................................................................. 3
-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 5
-4-1 سوالات تحقیق ....................................................................................................... 6
-5-1 اهداف تحقیق......................................................................................................... 7
-1-5-1 هدف اصلی........................................................................................................ 7
-2-5-1 اهداف اختصاصی ................................................................................................ 7
-6-1 فرضیات تحقیق....................................................................................................... 7
-7-1 قلمرو تحقیق.......................................................................................................... 7
-1-7-1 قلمرو موضوعی................................................................................................... 7
-2-7-1 قلمرو مکانی و جغرافیایی....................................................................................... 8
-3-7-1 محدودة زمانی..................................................................................................... 8
-8-1 پیشینه تحقیق.......................................................................................................... 8
-9-1 روشوابزار گردآوري اطلاعات.................................................................................. 16
-10-1 جامعه آماري و بیان حجم نمونه................................................................................ 16
-11-1 روشتجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................... 17
-12-1 محدودیتهاي تحقیق............................................................................................... 17
-13-1 تعاریفمفهومی واژگان.......................................................................................... 18
ح
-14-1 ساختار پژوهش.................................................................................................... 21
فصل دوم: مبانی نظري تحقیق
-1-2 مقدمه.................................................................................................................. 24
-2-2 بررسی نقشو اهمیت نیروي انسانی در سازمانها............................................................. 25
-3-2 مدیریت منابع انسانی ............................................................................................... 27
-4-2 انگیزش............................................................................................................... 27
-5-2 تاریخچه انگیزش.................................................................................................... 32
-6-2 انگیزه.................................................................................................................. 33
-7-2 اهمیت ایجاد انگیزه در نیروي انسانی ........................................................................... 39
-8-2 فرآیند عمل انگیزه و انگیزش..................................................................................... 40
-9-2 جایگاه انگیزشدر تئوريهاي مدیریت......................................................................... 42
-1-9-2 نظریههاي مدیریت کلاسیک.................................................................................. 43
-1-1-9-2 بوروکراسی ................................................................................................... 44
-2-1-9-2 مدیریت علمی................................................................................................ 46
-3-1-9-2 مدیریت اداري................................................................................................ 49
-4-1-9-2 انتقادهاي کلی بر نظریات مدیریت کلاسیک............................................................ 53
-2-9-2 نئوکلاسیکها (مکتب روابط انسانی) ........................................................................ 55
-1-2-9-2 روابط انسانی.................................................................................................. 59
-3-2-9-2 مفروضات مکتب نئوکلاسیک............................................................................. 61
-4-2-9-2 محدودیتهاي مکتب روابط انسانی ..................................................................... 63
-5-2-9-2 خدمات مکتب روابط انسانی.............................................................................. 64
-3-9-2 مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و کلاسیک...................................................................... 64
-4-9-2 مکاتب نوین مدیریت........................................................................................... 65
ط
-1-4-9-2 تفکر سیستمی ................................................................................................ 65
-2-4-9-2 نظریه اقتضایی................................................................................................ 69
-10-2 تقسیمبندى نظریههاى انگیزه و انگیزش....................................................................... 77
-11-2 اجزاء اصلی انگیزش.............................................................................................. 91
-12-2 انگیزششغلی ..................................................................................................... 92
-13-2 انگیزشو سیستم پاداشموثر .................................................................................. 99
فصل سوم: روششناسی تحقیق
-1-3 مقدمه................................................................................................................ 102
-2-3 روشتحقیق ....................................................................................................... 102
-3-3 فرایند تحقیق....................................................................................................... 103
-4-3 جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونهگیري ........................................................... 104
-5-3 ابزار جمعآوري اطلاعات........................................................................................ 104
-6-3 روایی ابزار تحقیق................................................................................................. 105
-7-3 پایایی ابزار تحقیق................................................................................................. 106
-8-3 روشهاي آماري تجزیه و تحلیل دادهها...................................................................... 107
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادههاي پژوهش
-1-4 مقدمه................................................................................................................ 110
-2-4 ویژگیهاي دموگرافیکجامعه.................................................................................. 110
-3-4 آزمون فرضیههاي پژوهش........................................................................................ 118
-1-3-4 آزمون نرمال بودن دادهها..................................................................................... 118
تک نمونه............................................................................................. 119 t -2-3-4 آزمون
-1-2-3-4 بررسی وضعیت ابعاد نقشمدیران ..................................................................... 119
-2-2-3-4 بررسی وضعیت ابعاد انگیزششغلی................................................................... 123
ي
-3-2-3-4 بررسی وضعیت کلی انگیزششغلی و نقشمدیریت.............................................. 125
-3-3-4 رتبهبندي وضعیت عاملها و شاخصها................................................................... 125
-4-4 رابطه نقشمدیریت با انگیزششغلی کارکنان............................................................... 126
-5-4 یافتههاي جانبی پژوهش......................................................................................... 132
-1-5-4 اختلاف دیدگاه پاسخگویان براساسجنسیت............................................................ 132
-2-5-4 اختلاف دیدگاه پاسخگویان براساسوضعیت تاهل .................................................... 133
-3-5-4 سن............................................................................................................... 134
-4-5-4 تعداد فرزندان .................................................................................................. 135
-5-4-4 مدرك تحصیلی................................................................................................ 136
-6-4-4 وضعیت کاري.................................................................................................. 136
-7-4-4 سابقهکاري...................................................................................................... 137
فصل پنجم: نتیجهگیري و پیشنهادات
-1-5 مقدمه................................................................................................................ 140
-2-5 یافتههاي پژوهش.................................................................................................. 140
-4-5 پیشنهادها............................................................................................................ 146
-1-4-5 پیشنهادهاي کاربردي.......................................................................................... 146
-2-4-5 پیشنهادها به پژوهشگران دیگر.............................................................................. 149
-5-5 محدودیتهاي پژوهش.......................................................................................... 149
پیوستها.................................................................................................................... 150
منابع و ماخذ ...............................................................................................................


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1591

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پابان نامه ارشد بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای خلق و تسهیم دانش
 • بررسی نقش مدیران در انگیزش کارکنان بانک ملی ایران - مطالعه موردي شعب بانک ملی شرق تهران
 • پروژه ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی
 • بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی تطبیقی موضوع محیط زیست در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی پایه ششم دبستان در کشور های ایران و عراق
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها